Campaigning

Fair Trial Standards in the Maldives in Dhivehi

By World Coalition Against the Death Penalty, Maldivian Democracy Network , on 10 August 2021

Fair Trial

Legal Representationއް ތަ ޑު ނގަ ން މި ގެ ތު ޢަ ރީ ޝަ ރި ވެ ފު ސާ ން އި ގެ ޭޖއް ރާ ހި ވެ ދި
2020ސް ވަ ދު ރާ ކު ގަ ހަ ފާ އި ގަ ރު ވަ ން ފެ ގެ ޔޭ ނި ދު ށް ޅަ ކޮ ދެ ބާ ދަ އަ ގެ ރު މ

  • Document type Campaigning
  • Countries list Maldives
  • Themes list Fair Trial / Legal RepresentationSearch