استرالیا

لغو کننده مجازات اعدام برای همه جرایموضعیت حقوقی مجازات اعدام *
flag

اعضا

Capital Punishment Justice Project (CPJP)
Norden Directions