اسرائیل

لغو کننده مجازات اعدام فقط برای جرایم عادی استوضعیت حقوقی مجازات اعدام *
0تعداد افرادی که در حال حاضر محکوم به اعدام هستند
0اعدا م 2022
0اعدا م 2021
0اعدا م 2020

0تاریخ آخرین اعدام
روش (های) اجرا
طرف میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی
کشور طرف دومین پروتکل اختیاری ICCPR ، با هدف لغو مجازات اعدام
طرف کنوانسیون حقوق بشر آمریکا
کشور طرف پروتکل کنوانسیون حقوق بشر آمریکا برای لغو مجازات اعدام
قطعنامه سازمان ملل در مورد مهلت قانونی (2010): حامی مالی
قطعنامه سازمان ملل در مورد مهلت قانونی (2010): رای
قطعنامه سازمان ملل در مورد مهلت قانونی (2010): یادداشت غیرممهور تفکیک را امضا کرده است
قطعنامه سازمان ملل در مورد مهلت قانونی (2012): حامی مالی
قطعنامه سازمان ملل در مورد مهلت قانونی (2012): رای
قطعنامه سازمان ملل در مورد مهلت قانونی (2012): یادداشت غیرممهور تفکیک را امضا کرده است
آیا کشور مجازات اعدام اجباری دارد؟
2023-05-23اخرین بروزرسانی


منبع: مرکز کرنل درباره مجازات اعدام در سراسر جهان
texte_sourceamnesty
flag