افریقای جنوبی

لغو کننده مجازات اعدام برای همه جرایموضعیت حقوقی مجازات اعدام *
flag