سیرالئون

لغو کننده مجازات اعدام برای همه جرایموضعیت حقوقی مجازات اعدام *
flag

اعضا

Society for Human Rights and Development Organisation (SHRDO)