جستجوی شما“Keep%20the%20Death%20Penalty%20Abolished%20fin%20the%20Philippfines%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20 ”

138 سناد (ها) 1 اعضا 50 مقاله (ها)

سناد (ها)

کاهش بار مجازات اعدام پدر یا مادر برای فرزندان

توسط Oliver Robertson / Quaker United Nations Office, بر 1 ژانویه 2013


2013

گزارش سازمان های غیر دولتی

enenarfres
جزئیات بیشتر مشاهده سند

یکی از سوالاتی که به ندرت در مباحث مجازات اعدام مطرح میشود این است که فرزندان اینمجرمین آیا چه میشوند. دستگیری، محکومیت و (احتمالا) اعدام یک پدر یا مادر تاثیر عمیقی درفرزندان او دارد، با این حال این فرزندان از توجه کم و پشتیبانی کم تری برخوردارند.اثرات بعضی از تجربه های فرزندان محکومین به مرگ یا اعدام شده مشابه تجربه های فرزندان زندانیاندیگر است. این اثرات شامل تجربه هایی است مانند بازداشت و محاکمه پدر یا مادر، برخی مسائلمربوط به ملاقات آنها در زندان، و ملاحظات در مورد میزان و زمان اطلاع رسانی به آنها. در اینی مضاعف بر فرزندانیموارد نیز، فرزندان محکومین به مرگ شاید تجربه ای سخت تر از، و یا با زوایازندانیان دیگر داشته باشند. اما زمینه هایی وجود دارد که صرف مجازات اعدام و روندی که طیمیکند به این معنا است که تجربه این کودکان از بنیاد متفاوت با تجربه کودکان مشابه آنهاست.مسائلی از قبیل کنار آمدن با خود اعدام، و آموختن ادامه به زندگی بعد از اعدام با علم به اینکه پدر یامادری توسط دولت کشته شده است