مجازات اعدام در سراسر جهان

 لغو کننده مجازات اعدام برای همه جرایم

ادامه دهنده مجازات اعدام

لغو کننده مجازات اعدام در عمل

لغو کننده مجازات اعدام فقط برای جرایم عادی است


منبع Amnesty International


ارقام کلید ی

112

کشورهای لغو کننده مجازات اعدام

کشورهایی که در قانون آنها مجازات اعدام برای هر جرمی پیش بینی نشده است.
55

کشورهای نگهدارنده مجازات اعدام

کشورهایی که در قانون آنها مجازات اعدام برای جرایم عادی پیش بینی شده است.
795

تعداد اعدام ها

به دلیل محرمانه بودن اعدامها در برخی کشورها ، تعداد اعدامها در سال 2023 ممکن است کمتر از تعداد واقعی باشد.
41 047

افراد زندانی در صف اعدام

اصطلا ح عموم ی "در صف اعدام" به تمام افرا دی که در انتظا ر مجازات اعدام هست ند گفته می شود .

اخبار بیشتر