حیات شبکه

طرفداران لغو مجازات اعدام در سراسر جهان برای پایان دادن به این مجازات بسیج می شوند.

روز جهانی، کنگره جهانی، رویدادهای مهم برای حیات ائتلاف جهانی مانند نشست های کمیته راهبری، همچنین جلسات، رویدادها و اقدامات انجام شده توسط اعضای ما در سراسر جهان: هیچ رویدادی را که مربوط به مبارزه با مجازات اعدام است از دست ندهید و دستور کار ائتلاف جهانی علیه مجازات اعدام و اعضای آن را در این صفحه پیدا کنید.