مقالات

مقالات ائتلاف جهانی علیه مجازات اعدام را که توسط همه فعالین متعهد به لغو جهانی مجازات اعدام نوشته شده است بخوانید.

اخبار طرفداران لغو مجازات اعدام و جدیدترین اطلاعات راجع به موضوعات مربوط به لغو این مجازات در سراسر جهان را دنبال کنید: موفقیت ها و پیشرفت ها، تحقیقات در مورد شرایط زندان یا درمان بازداشت شدگان و همچنین مقالاتی که موضوع نمایندگی قانونی برای افراد محكوم به مجازات اعدام، وضعیت زنان و نقش افكار عمومی را پوشش می دهند.

filtre فرانسه [France]