روز جهانی مبارزه بر علیه مجازات مرگ : جهان تصمیم می گیرد!

روز جهانی

توسط Thomas Hubert, بر 29 ژوئن 2007

بیانیه ای که توسط مهمترین بخش سیاسی سازمان ملل تصویب شده، مهمترین نقش را در کمپین جهانی برای توقف مجازات مرگ ایفا می نماید و دارای بار معنوی و اخلاقی بالایی می باشد.

این بیانیه در آغاز راه، حمایت 5 میلیون نفر را در سراسر جهان به همراه داشته است.

شما نیز می توانید با درخواست از کشورتان برای  حمایت از این بیانیه، در این حرکت جهانی علیه مجازات های بزرگ مشارکت نمایید.

دسته بندی ها

مهلت قانونی

مقالات بیشتر