درخواست برای توقف مجازات اعدام در سراسر جهان

توسط World Coalition Against the Death Penalty, بر 1 اکتبر 2011

/* Error on https://www.antideathpenalty.net/antideathpetition/css/petitionFormWidget.css : Something went wrong: cURL error 6: Could not resolve host: www.antideathpenalty.net */
 

ما، امضاکنندگان، با به رسمیت شناختن پنج میلیون نفر امضا کننده طومار توقف مجازات اعدام که در سال 2007 به مجمع عمومی سازمان ملل متحد تحویل داده شد، همان طوماری که توسط انجمن سنت اگیدیو با همکاری سازمان عفو بین الملل و دیگر سازمانها در سراسر جهان، فراخوان جهانی توقف احکام و اجرای اعدامها با دیدگاه توقف جهانی مجازات اعدام و اعتقاد بر اینکه مجازات اعدام غیر انسانی است را تجدید می نماییم.

    * مهم نیست چه روشی برای اعدام به کار می رود، موضوع این است که هیچ روش انسانی برای کشتن انسانی دیگر وجود ندارد
    * در هر کشوری، انتظار برای اعدام شدن غیر انسانی است
    * مدت زمان انتظار مهم نیست، مهم این است که انتظار مرگ برای افراد محکوم به اعدام بدور از صفات انسانی است

ما از پیشرفت قابل توجهی که در حال حاضر در جهت پایان جهانی مجازات اعدام انجام شده خوشحالیم و از اینکه 139 کشور مجازات اعدام را در قانون و یا در عمل منسوخ نموده اند قدردانی می نماییم.

برای چهارمین رأی قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای توقف در استفاده از مجازات اعدام که در دسامبر 2012 برگزار خواهد شد، ما، امضا کنندگان از همه کشورها برای حمایت از قطعنامه و همه آن کسانی که هنوز از مجازات اعدام استفاده می کنند برای بنا نهادن یک توقف در استفاده از مجازات اعدام با این دیدگاه که این عمل غیر انسانی را بطور کامل منسوخ نماییم دعوت به عمل می آوریم.

برای امضای طومار:

1- نام خود را تایپ نمایید
2- آدرس ایمیل خود را اضافه نمایید ( ما ایمیل شما را منتشر نخواهیم کرد)
3- کور خود را انتخاب نمایید
4- فرم ثبت نام خود را ارسال نمایید

 

با تشکر از شما برای امضای این طومار

فراخوان فعالین