مار احکام مرگ و اعدام در سال 2017

آمار

توسط سازمان عفو بین الملل, بر 12 آوریل 2018

ارقام

تحقیقات عفو بینالملل نشان میدهد که استفاده از مجازات اعدام در سطح جهان در سال 2۰17 نسبت به آمار صعودی اعدامها در سال
2۰15 و احکام اعدام در سال 2۰1۶ کاهش یافته است. تعداد کشورهایی که اقدام به صدور و اجرای احکام اعدام میکنند همردیف با
آمارهای ثبت شده در سالهای اخیر باقی مانده است.

دو کشور مجازات اعدام را برای همه جرائم لغو کردند و یک کشور دیگر هم مجازات اعدام را برای جرائم عادی مانند قتل لغو کرد. چندین
کشور دیگر نیز برای کاهش استفاده از این مجازات گامهایی برداشتند. در پایان سال 2۰17 ، 1۰۶ کشور مجازات اعدام را برای همه جرائم
در قانون لغو کرده بودند و 1۴2 کشور در کل مجازات اعدام را در قانون لغو یا در عمل متوقف کرده بودند.

این آمارها یکبار دیگر روند جهانی به سوی لغو مجازات اعدام را تایید میکند. اکنون کشورهایی که همچنان به مجازات اعدام متوسل
میشوند در موقعیت اقلیت و انزوا قرار دارند. علاوه بر این، تنها چهار کشور )بدون احتساب چین( مسئول 8۴ % کل اعدامهای جهان در سال
2۰17 بودند.

نمونهی این روند مثبت منطقهی جنوب صحرای آفریقا است. تعداد کشورهای اعدام کننده در این منطقه از پنج کشور در سال 2۰1۶ به
دو کشور در سال 2۰17 کاهش یافت؛ عفو بینالملل کاهش قابل توجهی نیز در صدور احکام اعدام مشاهده کرد. به علاوه، گینه مجازات
اعدام را برای همه جرائم و کنیا مجازات الزامی اعدام را برای قتل لغو کرد. در سال 1981 تنها یک کشور در این منطقه مجازات اعدام را
برای اولین بار لغو کرد و اکنون تعداد کشورهایی که در این منطقه مجازات اعدام را لغو کردهاند به رقم 2۰ رسیده است.

عفو بینالملل کاهش قابل ملاحظهای در تعداد کل اعدامهای صورت گرفته برای جرائم مرتبط با مواد مخدر ثبت کرد. به علاوه، ایران و
مالزی، دو طرفدار جدی مجازات اعدام برای جرائم مرتبط با مواد مخدر، اصلاحات قانونی اتخاذ کردند که میتواند استفاده از مجازات الزامی
اعدام را برای این جرائم کاهش دهد.
این تحولات مهم تایید میکند که جهان به نقطهی عطفی رسیده است و لغو کامل این مجازات به غایت بیرحمانه، غیرانسانی و ترذیلی
قابل تحقق است.