گزارش سازمان های غیر دولتی

احکام اعدام و اجرای مجازات اعدام در سال 2013

توسط عفو بینالملل, بر 1 ژانویه 2014این گزارش استفاده قضایی از مجازات اعدام از ژانویه تا دسامبر 3102 را در بر میگیرد. عفو بینالملل آماراجرای مجازات اعدام را براساس دقیقترین اطلاعات موجود ثبت میکند. همچون سالهای گذشته، این اطلاعات ازمنابع مختلفی جمعآوری شدهاند، از جمله آمار رسمی، اطلاعات دریافتی از محکومان به مرگ و خانوادهها ونمایندگان آنها، گزارشهای سازمانهای جامعه مدنی، و گزارشهای رسانه ها. عفو بینالملل تنها آماری رادرباره بهکارگیری مجازات اعدام گزارش میدهد که در تحقیق این سازمان بتوان به درستی آنها دست یافت.
جستجو کردن