گزارش سازمان های غیر دولتی

اعدام و صدور حکم اعدام در سال2011

توسط عفو بینالملل / عفو بین, بر 1 ژانویه 2012تحولات مربوط به اجرای مجازات اعدام در سال 2011 روند جاری به سوی الغایآن را تایید می کند. تعداد کشورهایی که اجرای حکم اعدام در آنها معلوم استدر مقایسه با سال پیش کاهش یافته است و به طور کلی در تمام مناطق جهانپیشرفت هایی ثبت شده است. در حالی که ایالات متحده امریکا تنها کشور گروه8 است که مجازات اعدام را اجرا می کند، ایلینویز شانزدهمین ایالتی بود که آنرا ملغا کرد و فرماندار اُرگون در نوامبر تعلیق اجرای اعدام را اعلام کرد.
جستجو کردن