گزارش علمی

بسته حاوی اطلاعت : 2012 روز جهانی علیه مجازات اعدام

توسط ائتلاف جهانی علیه مجازات اعدام, بر 1 ژانویه 2012بسته حاوی اطلاعت : 2012 روز جهانی علیه مجازات اعدامپیشرفت قابل توجهی برای پایان دادن به مجازات اعدام از 10 سال گذشته انجام شده است. روند کلی نشان میدهد که استفاده از مجازت اعدام در جهان رو به زوال است. با این حال برای پایان دادن به مجازات اعدام هنوز کارهاِیی باقی مانده است.
جستجو کردن