محتوای چندرسانه ای

بسته حاوی اطلاعت : 2015 روز جهانی علیه مجازات اعدام

توسط ائتلاف جهانی علیه مجازات اعدام, بر 1 ژانویه 2015در حالی که جنبش الغاي مجازت اعدام در حال اجرا می باشد، بسیاری از کشورها مجازات اعدام را برای جرایم مرتبط با مواد مخدر در سیستم قانونی شان بین سال های 1980 تا 2000 اضافه كرده اند.امروزه این روند رو به کاهش است، به هر حال در برخی از کشورها جرائم مربوط به مواد مخدر دلیل اصلی مرگ و اعدام می باشند
جستجو کردن