گزارش علمی

درخواست برای توقف مجازات اعدام در سراسر جهان

توسط ائتلاف جهانی علیه مجازات اعدام, بر 1 ژانویه 2011


جستجو کردن