گزارش سازمان های غیر دولتی

مار احکام مرگ و اعدام در سال 2017

توسط عفو بینالملل, بر 1 ژانویه 2018ارقامآمار احکام مرگ و اعدام در سال ۲۰۱۷مقاله توسط سازمان عفو بین الملل منتشر شده در۱۲-۰۴-۲۰۱۸سازمان عفو بین الملل در سال ۲۰۱۷ کمتر از ۱۰۰۰ مورد اعدام و کمتر از ۲۶۰۰ حکم اعدام ثبت نمود که در مقایسه با سال ۲۰۱۶ نشانگر کاهشی به ترتیب چهار درصدی و ۱۷ درصدی است. این موضوع عمدتا به دلیل کاهش آمار در سه کشور ایران، عربستان سعودی و پاکستان است که دارای بیشترین تعداد اعدام در سال ۲۰۱۶ بودند. چین یک بار دیگر دارای بیشترین آمار اعدام در جهان بود ولی آمارهای اعدام همچنان جزء اسرار حکومتی به شمار میآیند.
جستجو کردن