گزارش علمی

مجازات اعدام و جرا ی م مربوط به مواد مخدر نگاهی به آمار و ارقام سیزدهمین روز جهانی علیه مجازات اعدام

توسط ائتلاف جهانی علیه مجازات اعدام / Abdorrahman Boroumand Foundation for the Promotion of Human Rights and Democracy in Iran, بر 1 ژانویه 2015اطلاعات دقیق در مورد مجازات اعدام و جرائم مواد مخدر.
جستجو کردن