« ن گ راذ ی د ام ار دنشکب » نارحب مادعا یب یاه ناما رد اریا شزیخ نامز زا ن لاس 1

توسط Amnesty International, بر 4 آوریل 2024ا شرازگ ،یقیقحت شیازفا کانتشحو مادعا رامش اه رد ناریا رد لاس 2023 هک نیرتلااب نازیم
مادعا رد تشه لاس هتشذگ ار تسا یزاسدنتسم .تسا هدرک رد یلاح هک تشگزاب دهاش نارگن هدننک
هب تسایس هزرابم رابگرم اب داوم ردخم زا نامز هب تردق ندیسر میهاربا یسیئر هب تسایر یروهمج
رد لاس 2021 شیب ،میتسه زا یمین زا مادعا اه هب لیلد تاماهتا طبترم اب داوم ردخم هدش ماجنا
.تسا اب تینوصم هب هجوت کیتامتسیس رشب قوقح ضقن نابکترم رد تازاجم زا ،ناریا نیا شرازگ رب
ترورض زاغآ تاقیقحت یرفیک یوس زا اهروشک ساسا رب لصا تیحلاص ییاضق یناهج یارب مئارج
نیب یللملا هک تاماقم یناریا بکترم هدش نودب ،دنا هجوت هب روضح ای مدع روضح مهتم رد ورملق
نآ اه ، یم دیکات ا نامز خ ی شز « ،نز گدنز ی ، دازآ ی » زا ربماتپس- ربماسد 2022 ، تاماقم یروهمج یملاسا اب لسوت هب ی ک راتشک کانتشحو و اب همانرب ر ی ز ی
باسح ،هدش زا تازاجم مادعا هب ناونع ی ک ی زا اهرازبا ی بوکرس و ارب ی ا ی داج سح سرت گارف ی ر رد رسارس ،روشک لامعا لرتنک رب مدرم و کحت ی م
تردق دوخ هب ره ق ی تم ی هدافتسا هدرک دنا .
جستجو کردن

flag

ایران

ادامه دهنده مجازات اعدام وضعیت حقوقی مجازات اعدام

کشورها
Poster World day 2024 روز جهانی [World day]

بیست و دومین دوره – روز جهانی علیه مجازات اعدام مجازات اعدام منجر به محافظت از هیچ‌کس نمی‌شود.

روز جهانی علیه مجازات اعدام (دهم اکتبر هر سال)، جنبش جهانی لغو مجازات اعدام را متحد، و جامعه مدنی، رهبران سیاسی، وکلا، افکار عمومی و دیگران را برای حمایت از فراخوان جهانی لغو مجازات اعدام بسیج می‌کند. این روز آگاهی سیاسی و عمومی را درباره جنبش جهانی علیه مجازات اعدام تشویق و تقویت می‌کند. ، […]

بیست و یکمین سالروز جهانی مبارزه با مجازات اعدام مجازات اعدام: یک شکنجه غیرقابل برگشت.

بیست و یکمین سالروز جهانی مبارزه با مجازات اعدام مجازات اعدام: یک شکنجه غیرقابل برگشت.

روز جهانی در دهم اکتبر 2023، بر اساس حرکتی که در سال 2022 آغاز شد، به بازتاب رابطه بین استفاده از مجازات اعدام و شکنجه یا سایر رفتارها یا مجازات‌های ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز ادامه می‌دهد! همانطور که در سال گذشته مشاهده شد، انواع شکنجه و دیگر بدرفتاری‌هایی که در هنگام محکومیت به اعدام تجربه […]