گزارش سازمان های غیر دولتی

کاهش بار مجازات اعدام پدر یا مادر برای فرزندان

توسط Oliver Robertson / Quaker United Nations Office, بر 1 ژانویه 2013یکی از سوالاتی که به ندرت در مباحث مجازات اعدام مطرح میشود این است که فرزندان اینمجرمین آیا چه میشوند. دستگیری، محکومیت و (احتمالا) اعدام یک پدر یا مادر تاثیر عمیقی درفرزندان او دارد، با این حال این فرزندان از توجه کم و پشتیبانی کم تری برخوردارند.اثرات بعضی از تجربه های فرزندان محکومین به مرگ یا اعدام شده مشابه تجربه های فرزندان زندانیاندیگر است. این اثرات شامل تجربه هایی است مانند بازداشت و محاکمه پدر یا مادر، برخی مسائلمربوط به ملاقات آنها در زندان، و ملاحظات در مورد میزان و زمان اطلاع رسانی به آنها. در اینی مضاعف بر فرزندانیموارد نیز، فرزندان محکومین به مرگ شاید تجربه ای سخت تر از، و یا با زوایازندانیان دیگر داشته باشند. اما زمینه هایی وجود دارد که صرف مجازات اعدام و روندی که طیمیکند به این معنا است که تجربه این کودکان از بنیاد متفاوت با تجربه کودکان مشابه آنهاست.مسائلی از قبیل کنار آمدن با خود اعدام، و آموختن ادامه به زندگی بعد از اعدام با علم به اینکه پدر یامادری توسط دولت کشته شده است
جستجو کردن