گزارش سازمان های غیر دولتی

گزارش سالانه اعدام در ایرا سال ۱۱۲۲

توسط سازمان حقوق بشر ایران, بر 1 ژانویه 2011موج اعدام ها در ایران کە پس از اعتراضات گسترده شهروندان بە نتیجە دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری درسال ۳۱٨٨ شمسی روند سریع تری بە خود گرفت، همچنان با حجم عظیمی در جریان است. با توجە بە گزارشحاضر، در سال ١١۳۳ میلادی آمار قربانیان مجازات مرگ از دهە ٠١ بە بعد، بیشترین تعداد اعدام سالانە را نشان می دهد. حکومت ایران هر سالە چند صد نفر از زندانیان را تحت عنوان مبارزە با حمل و نقل و یا خرید و فروش مواد مخدر، اعدام می کند
جستجو کردن