مقاله

گزارش سالانھ مجازات اعدام در ایران سال ۲۱۰۲

توسط Iran Human Rights (IHR), بر 1 ژانویه 2013گزارش قضایی با استفاده از مجازات اعدام در ایران در سال 2012 را محکوم کرد
جستجو کردن