گزارش سازمان های غیر دولتی

گرارش جهانی : مجازات اعدام در سال 2018

توسط عفو بینالملل, بر 8 سپتامبر 2020ارزیابی کلی سازمان عفو بینالملل از وضعیت مجازات اعدام در سال 2۰18 نشان میدهد که علیرغم اقدامات عقب گردانه در اندکی از کشورها، روند جهانی در جهت لغو این مجازات به غایت بی رحمانه، غیرانسانی و ترذیلی هم .چنان با شتاب ادامه دارد
جستجو کردن