مبارزات انتخاباتی

Leaflet Farsi 2012

بر 10 اکتبر 2012یشرفتقابلتوجهیبرایپایاندادنبهمجازاتاعداماز01سالگذشتهانجامشدهاست.حرکتجهانیجهتریشهکنیکاملآنادامهداردو
خیلیازکشورهاکههنوزاعدامدرآنهارواجداردیابطورموثرآنرادرعمللغوکردهاندویااستفادهازآنرامحدودبهتنهاجرایمخاصیا
گروهخاصیازافرادکردهاند.بااینحالبرایپایاندادنبهمجازاتاعدامهنوزکارهاییباقیماندهاست.روندکلینشانمیدهدکهاستفادهاز
مجازتاعدامدرجهانروبهزوالاست.اماکشورهاییکههمچنانمجازاتاعدامرابهمرحلهاجرادرمیاورندتعدادشانهشداردهندهاست
جستجو کردن