ایران

انجمن حقوق بشر در کردستان ایران-ژنو در سال

 اهداف انجمن حقوق بشر کردستان در ایران-ژنو

انجمن حقوق بشر در کردستان ایران-ژنو در سال 2006 در سویس تأسیس شده‌ و جامعه‌ مدنی کردستان را نمایندگی می کند. ارگانی غیر دولتی است و به‌ لحاظ سیاسی بی طرف و پلی است میان ارگانهای سازمان ملل متحد و ارگانهای بین المللی حقوق بشر.

انجمن حقوق بشر در کردستان ایران-ژنو برای استقرار دمکراسی در جامعه‌ و دفاع از حقوق بشر و ارتقاء سطح اجتماعی و فرهنگی جامعه‌ کردستان مبارزه‌ می کند.

انجمن حقوق بشر در کردستان ایران-ژنو برای تحصیل حقوق اقلیتهای ملی، از آزادی بیان و زندانیان سیاسی دفاع کرده‌ و ضد تبعیض علیه‌ اقلیتهای دینی و مذهبی، زنان، حقوق اطفال و برای الغاء حکم اعدام مبارزه‌ می کند.

انجمن حقوق بشر در کردستان ایران-ژنو سعی دارد تا توجه‌ محافل بین المللی را برای وضعیت حقوق بشر در مناطق مختلف کردستان و دفاع از حقوق ملت کرد جلب نماید.

تاریخ تاسیس:

2006             

نوع سازمان

سازمان مردم‌نهاد             

اطلاعات تماس

21, Rue Antoine-Carteret
1202 Geneva
تلفن: +41796592332
نمابر: +41 22 344 3616

اخبار