ازبکستان

لغو کننده مجازات اعدام برای همه جرایموضعیت حقوقی مجازات اعدام *
flag

اعضا

Mothers Against Death Penalty