اسپانیا

لغو کننده مجازات اعدام برای همه جرایموضعیت حقوقی مجازات اعدام *
flag

اعضا

International Academic Network for the Abolition of Capital Punishment (REPECAP)

اخبار