تایوان

ادامه دهنده مجازات اعدام وضعیت حقوقی مجازات اعدام *
42تعداد افرادی که در حال حاضر محکوم به اعدام هستند
0اعدا م 2021
1اعدا م 2020
0اعدا م 2019

2018تاریخ آخرین اعدام
جوخه اعدام, تزریق کشندهروش (های) اجرا
قابل استفاده نیستطرف میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی
قابل استفاده نیستکشور طرف دومین پروتکل اختیاری ICCPR ، با هدف لغو مجازات اعدام
قابل استفاده نیستطرف کنوانسیون حقوق بشر آمریکا
قابل استفاده نیستکشور طرف پروتکل کنوانسیون حقوق بشر آمریکا برای لغو مجازات اعدام
قابل استفاده نیستقطعنامه سازمان ملل در مورد مهلت قانونی (2010): حامی مالی
قابل استفاده نیستقطعنامه سازمان ملل در مورد مهلت قانونی (2010): رای
قابل استفاده نیستقطعنامه سازمان ملل در مورد مهلت قانونی (2010): یادداشت غیرممهور تفکیک را امضا کرده است
قابل استفاده نیستقطعنامه سازمان ملل در مورد مهلت قانونی (2012): حامی مالی
قابل استفاده نیستقطعنامه سازمان ملل در مورد مهلت قانونی (2012): رای
قابل استفاده نیستقطعنامه سازمان ملل در مورد مهلت قانونی (2012): یادداشت غیرممهور تفکیک را امضا کرده است
نهآیا کشور مجازات اعدام اجباری دارد؟
2021-08-30اخرین بروزرسانی


منبع: مرکز کرنل درباره مجازات اعدام در سراسر جهان
texte_sourceamnesty
flag

اعضا

Taiwan Alliance to End the Death Penalty – TAEDP