سودان جنوبی

ادامه دهنده مجازات اعدام وضعیت حقوقی مجازات اعدام *
345تعداد افرادی که در حال حاضر محکوم به اعدام هستند
0اعدا م 2022
0اعدا م 2021
2اعدا م 2020

2019تاریخ آخرین اعدام
بدار کشیدنروش (های) اجرا
نهطرف میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی
نهکشور طرف دومین پروتکل اختیاری ICCPR ، با هدف لغو مجازات اعدام
قابل استفاده نیستطرف کنوانسیون حقوق بشر آمریکا
قابل استفاده نیستکشور طرف پروتکل کنوانسیون حقوق بشر آمریکا برای لغو مجازات اعدام
قابل استفاده نیستقطعنامه سازمان ملل در مورد مهلت قانونی (2010): حامی مالی
قابل استفاده نیستقطعنامه سازمان ملل در مورد مهلت قانونی (2010): رای
قابل استفاده نیستقطعنامه سازمان ملل در مورد مهلت قانونی (2010): یادداشت غیرممهور تفکیک را امضا کرده است
نهقطعنامه سازمان ملل در مورد مهلت قانونی (2012): حامی مالی
برایقطعنامه سازمان ملل در مورد مهلت قانونی (2012): رای
نهقطعنامه سازمان ملل در مورد مهلت قانونی (2012): یادداشت غیرممهور تفکیک را امضا کرده است
نامعلومآیا کشور مجازات اعدام اجباری دارد؟
2023-05-23اخرین بروزرسانی


منبع: مرکز کرنل درباره مجازات اعدام در سراسر جهان
texte_sourceamnesty
flag

اخبار