صربستان

لغو کننده مجازات اعدام برای همه جرایموضعیت حقوقی مجازات اعدام *
flag

اعضا

Serbia Against Capital Punishment