INDEXسناد (ها)

احکام مرگ و اعدامها۲۰۲۰سال

توسط Amnesty International, بر 26 می 2021


2021

گزارش سازمان های غیر دولتی

arenesfrru
جزئیات بیشتر مشاهده سند

ین گزارش در خصوص موارد صدور و اجرای حکم اعدام توسط دستگاه قضایی کشورها در دورهی ژانویه تا دسامبر 2۰2۰ است. همانند گزارشهای ساالنهی قبلی، اطالعات مندرج در این گزارش از منابع مختلف گردآوری شده است، از جمله: آمار رسمی، احکام قضایی، اطالعات کسبشده از افرادی که به اعدام محکوم شدهاند و خانوادهها و وکالیشان، گزارش های رسانهای و در مورد تعداد محدودی از کشورها، سایر نهادهای جامعهی مدنی. اطالعاتی که در این گزارش آمده تنها شامل موارد صدور و اجرای حکم اعدام و نیز سایر جهات استفاده از مجازات اعدام، مانند تخفیفها و معافیتها میشود که عفو بینالملل توانسته دربارهی آن ها اطالعات مستدل و موثق به دست آورد. در بسیاری از کشورها، دولتها اطالعاتی در خصوص به کارگیری مجازات اعدام منتشر نمی کنند. در چین و ویتنام، اطالعات مربوط به مجازات اعدام در ردیف اسرار حکومتی به شمار میرود و محرمانه محسوب میشود. در مورد بعضی از کشورها – بهویژه الئوس و کره شمالی )جمهوری دموکراتیک خلق کره( – با توجه به وضع محدودیتها از جانب حکومت، اطالعات اندکی در خصوص استفاده از مجازات اعدام در سال 2۰2۰ به دست آمد یا این که هیچ اطالعاتی در دسترس نب

سناد (ها)

گزارش ساالنه اعدام در ایران ۲۰۲۰

توسط Iran Human Rights (IHR), ECPM, بر 4 می 2021


2021

گزارش سازمان های غیر دولتی

ایران

en
جزئیات بیشتر مشاهده سند

سناد (ها)

گرارش جهانی : مجازات اعدام در سال 2019

بر 14 اکتبر 2020


2020

گزارش سازمان های غیر دولتی

arenesfrru
جزئیات بیشتر مشاهده سند

سناد (ها)

گرارش جهانی : مجازات اعدام در سال 2018

توسط عفو بینالملل, بر 8 سپتامبر 2020


2020

گزارش سازمان های غیر دولتی

arenesfrru
جزئیات بیشتر مشاهده سند

ارزیابی کلی سازمان عفو بینالملل از وضعیت مجازات اعدام در سال 2۰18 نشان میدهد که علیرغم اقدامات عقب گردانه در اندکی از کشورها، روند جهانی در جهت لغو این مجازات به غایت بی رحمانه، غیرانسانی و ترذیلی هم .چنان با شتاب ادامه دارد

سناد (ها)

بخش اول از گزارش سالانه اعدام – دستکم ۷۵۳ اعدام در سال ۲۰۱۴

توسط Iran Human Rights (IHR), بر 8 سپتامبر 2020


گزارش سازمان های غیر دولتی

ایران

en
جزئیات بیشتر مشاهده سند

هشتمین گزارش سالانه اعدام سازمان حقوق بشر ایران نشان می‌دهد که در سال ۲۰۱۵ میلادی جمهوری اسلامی ایران یکی از سیاه‌ترین سال‌های عمرش را بر اساس تعداد اعدام‌ها داشته است. در این سال بطور متوسط هر روز بین ۲ تا ۳ نفر به دار آویخته شده‌اند. این موضوع با این حقیقت در تضاد است که سال ۲۰۱۵ سالی بود که جمهوری اسلامی ایران پس از سال‌ها انزوا، روابطش را با جامعه جهانی از طریق توافق هسته‌ای و رفع تحریم‌ها، ترمیم کرده است.

  • نوع سند گزارش سازمان های غیر دولتی
  • لیست کشورها ایران
  • لیست مضامینآمار, کشور / پروفیل های منطقه ای,
  • زبانهای موجودAnnual report on the death penalty in Iran 2015

سناد (ها)

مجازﺯاﺍتﺕ اﺍعداﺍمﻡ دﺩرﺭ اﺍﯾﻳراﺍنﻥ – سﯿﻴاست دﺩوﻭلتﯽﻲ اﺍﯾﻳجادﺩ وﻭحشت – وﻭﯾﻳژهﻩ ﯾﻳازﺯدﺩهمﯿﻴن رﺭوﻭزﺯ جهانﯽﻲ ضد مجازﺯاﺍتﺕ اﺍعداﺍمﻡ

توسط فدراسیون بین المللی حقوق بشر, بر 8 سپتامبر 2020


گزارش سازمان های غیر دولتی

ایران

en
جزئیات بیشتر مشاهده سند

تغییر دولت در جمهوری اسلامی ایران و شروع کار رییس جمهور جدید در تاریخ 12 مرداد 1392 به تغییری در اجرای مجازات اعدام نیانجامیده است. از انتخابات 24 خرداد تا 9 مهر (14 جون تا 1 اکتبر)، بنا به گزارش ها بیش از 200 نفر اعدام شده اند، از جمله احتمالا 4 نفر که ممکن است در زمان ارتکاب جنایت مورد اتهام زیر 18 سال بوده باشند.بر چنین زمینه ای، فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر و سازمان عضو آن جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران تصمیم گرفته اند گزارش حاضر را به منظور تحلیل قوانین جزایی جدید که پیوسته برای نقض حق زندگی به طور کلی و اعدام کودکان مجرم به کار می رود منتشر کنند. هدف این گزارش، در سالگشت 10 اکتبر 2013، روز جهانی ضد مجازات اعدام، توضیح شرایط کنونی اجرای مجازات اعدام در جمهوری اسلامی ایران است.

سناد (ها)

گزارش سالانه مجازات اعدام در ایران 2019

توسط Ensemble contre la peine de mort (ECPM) / Iran Human Rights (IHR), بر 1 ژانویه 2020


2020

گزارش سازمان های غیر دولتی

ایران

fren
جزئیات بیشتر مشاهده سند

سازمان حقوق بشر ایران؛ ۲۸ فروردین ماه ۱۳۹۹: دوازدهمین گزارش سالانه اعدام در ایران که توسط سازمان حقوق بشر ایران (IHR) و سازمان «با هم علیه مجازات اعدام» (ECPM) تهیه شده، به ارزیابی و تجزیه و تحلیل روند مجازات اعدام در سال ۲۰۱۹ در جمهوری اسلامی ایران پرداخته است. در ادامه بخشی از این گزارش که روند اعدام‌های دادگاه انقلاب در سال گذشته را مورد بررسی قرار داده می‌آید.دادگاه‌های انقلاب در سال ۱۹۷۹ به دستور روح الله خمینی تأسیس شدند. این دادگاه‌ها به‌صورت موقت برای محاکمه مقامات حکومت سابق طراحی شده بودند. با این حال، ۴۱ سال است که این دادگاه‌ها به فعالیت خود ادامه داده‌اند. روند دادرسی در دادگاه‌های انقلاب از شفافیت کمتری نسبت به دادگاه‌های عمومی (کیفری و مدنی) برخوردار است و قضات دادگاه‌های انقلاب اغلب از اختیارات قانونی خود سوء استفاده می‌کنند. قضات این دادگاه‌ها معمولاً به بهانه‌هایی همچون در مرحله تحقیقات بودن، محرمانه بودن پرونده‌ها یا صلاحیت نداشتن وکیل، از دسترسی وکلا به پرونده موکلینی که برای مسائل مهم تحت بازجویی‌های سخت هستند، جلوگیری می‌کنند. طبق گزارش احمد شهید، گزارشگر ویژه پیشین سازمان ملل متحد درباره وضعیت حقوق بشر در ایران که در سال ۲۰۱۴ با تمرکز بر سیستم قضائی ایران منتشر شد و در طی آن با ۱۳۳ نفر گفتگو شده بود، ۴۵٪ از مصاحبه شوندگان اظهار داشتند که اجازه دفاع از خود را در دادگاه پیدا نکرده بودند، در ۴۳٪ موارد نیز محاکمه تنها چند دقیقه به طول انجامیده و ۷۰٪ مصاحبه شوندگان اظهار کردند که اعترافاتی که به زور از ایشان اخذ شده بود، در دادگاه توسط قاضی مورد استفاده قرار گرفته یا حداقل بخشی از مدارک ارائه شده توسط دادستانی را تشکیل داده است. همچنین حدود ۶۵٪ از مصاحبه شوندگان گزارش دادند که قاضی نشانه‌هایی از تعصب را بروز داده است؛ از جمله ملامت کردن یا بازجویی کردن متهم، محدود کردن و عدم اجازه به متهم برای صحبت کردن و ارائه دفاع از خود. در قطعنامه‌ای که سال ۲۰۱۹ از سوی اتحادیه اروپا صادر شد به موضوع محرومیت متهمان از دسترسی به وکیل و یا مشاور حقوقی و محرومیت نمایندگان کنسولگری‌ها، سازمان ملل و یا سازمان‌های حقوق بشری و همچنین استفاده از اعترافات اخذ شده تحت شکنجه به عنوان مدرک، در حالی که هیچ مکانیزم مستقلی برای اطمینان از پاسخگویی در دستگاه قضایی وجود ندارد، و نگرانی‌های جدی در خصوص سیاسی شدن قضات، به ویژه در دادگاه‌های انقلاب اشاره شده است.در یک سری از مصاحبه‌های مجله حقوقی «حقوق ما» که هر دوهفته یکبار توسط سازمان حقوق بشر ایران منتشر می‌شود، چندین وکیل و حقوقدان برجسته ایرانی در داخل کشور وجاهت قانونی این دادگاه‌ها را بر اساس قانون اساسی زیر سوال برده و خواستار انحلال آن شدند. تمام اتهامات مرتبط با جرائم امنیتی از جمله پرونده‌های فعالان سیاسی و مدنی و مواردی که از آن به عنوان محاربه و افساد فی الارض نام برده می‌شود، در کنار اتهام‌های مربوط به مواد مخدر، در این دادگاه‌ها مورد محاکمه قرار می‌گیرند.

سناد (ها)

مار احکام مرگ و اعدام در سال 2017

توسط عفو بینالملل, بر 1 ژانویه 2018


2018

گزارش سازمان های غیر دولتی

aresenfrru
جزئیات بیشتر مشاهده سند

ارقامآمار احکام مرگ و اعدام در سال ۲۰۱۷مقاله توسط سازمان عفو بین الملل منتشر شده در۱۲-۰۴-۲۰۱۸سازمان عفو بین الملل در سال ۲۰۱۷ کمتر از ۱۰۰۰ مورد اعدام و کمتر از ۲۶۰۰ حکم اعدام ثبت نمود که در مقایسه با سال ۲۰۱۶ نشانگر کاهشی به ترتیب چهار درصدی و ۱۷ درصدی است. این موضوع عمدتا به دلیل کاهش آمار در سه کشور ایران، عربستان سعودی و پاکستان است که دارای بیشترین تعداد اعدام در سال ۲۰۱۶ بودند. چین یک بار دیگر دارای بیشترین آمار اعدام در جهان بود ولی آمارهای اعدام همچنان جزء اسرار حکومتی به شمار میآیند.

سناد (ها)

مجازات اعدام و جرایم مربوط به مواد مخدر

توسط ائتلاف جهانی علیه مجازات اعدام / Abdorrahman Boroumand Foundation for the Promotion of Human Rights and Democracy in Iran, بر 1 ژانویه 2015


2015

گزارش سازمان های غیر دولتی

ایران


جزئیات بیشتر مشاهده سند
  • نوع سند گزارش سازمان های غیر دولتی
  • لیست کشورها ایران
  • لیست مضامینتخلف موادمخدري, اعدام, آمار,

سناد (ها)

احکام اعدام و اجرای مجازات اعدام در سال 2013

توسط عفو بینالملل, بر 1 ژانویه 2014


2014

گزارش سازمان های غیر دولتی

arenfresru
جزئیات بیشتر مشاهده سند

این گزارش استفاده قضایی از مجازات اعدام از ژانویه تا دسامبر 3102 را در بر میگیرد. عفو بینالملل آماراجرای مجازات اعدام را براساس دقیقترین اطلاعات موجود ثبت میکند. همچون سالهای گذشته، این اطلاعات ازمنابع مختلفی جمعآوری شدهاند، از جمله آمار رسمی، اطلاعات دریافتی از محکومان به مرگ و خانوادهها ونمایندگان آنها، گزارشهای سازمانهای جامعه مدنی، و گزارشهای رسانه ها. عفو بینالملل تنها آماری رادرباره بهکارگیری مجازات اعدام گزارش میدهد که در تحقیق این سازمان بتوان به درستی آنها دست یافت.