INDEXسناد (ها)

حقوق بشر و زندانیها اسیب پزیر

توسط Penal Reform International, بر 1 ژانویه 2003


2003

گزارش علمی

frenes
جزئیات بیشتر مشاهده سند

این کتاب نظامنامه برای انهای که تعلیمها و کارگاهها راجع به حقوق بشر می کنند است. اون اصول اداره خوبی بحث می کند، به کانون اصلی در معیار بین المللی برای طرز عمل با زندانیان و نیازهای خاص دسته زندانی اسیب پزیر.