حمایت از ما

مشارکت نوع اول: کشورهای لغوکننده مجازات اعدام و نهادهای دولتی که در مبارزه با مجازات اعدام فعالیت می کنند.

حمایت سیاسی

  • به گروه “دوستان پروتکل بپیوندید و از کمپین تصویب معاهده بین المللی با هدف لغو مجازات اعدام حمایت کنید
  • با بسیج شبکه دیپلماتیک خود در کشورهایی که هنوز مجازات اعدام را اعمال می کنند، در روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام مورخ 10 اکتبر مشارکت کنید (لینک به صفحه “روز جهانی”)

حمایت مالی

  • آورده و بسیج می نماید، لغو جهانی مجازات اعدام را به واقعیت تبدیل کنید

مشارکت نوع دوم: بنیادها، صندوقهای موقوفات و شرکتها

پشتیبانی عملیاتی و حمایتی

  • تجربه خود را در حمایت از سازمان های جامعه مدنی، به ویژه رهبران شبکه، با ما به اشتراک بگذارید.
  • حمایت از جامعه مدنی در یک بستر جهانی، آنجا که دامنه فعالیت آن به چالش کشیده می شود و حمایت بخش خصوصی در تقویت استقلال آن نقش دارد.

حمایت مالی

  • با تأمین مالی تنها بستر بین المللی که مدافعان لغو مجازات اعدام را از سراسر جهان گردهم آورده و بسیج می نماید، لغو جهانی مجازات اعدام را به واقعیت تبدیل کنید .

مشارکت نوع سوم: سازمان های غیردولتی و جامعه مدنی، کانون وکلا، اتحادیه های صنفی، شهرها و هر سازمانی که متعهد به لغو مجازات اعدام باشد

به ما بپیوند!

مشارکت نوع سوم: دانشگاه ها، مراکز تحقیقاتی دانشجویان و کلینیک های حقوقی

متن ارائه

  • با توسعه و تدوین پروژه های تحقیقاتی، به بهبود دانش مربوط با لغو مجازات اعدام کمک کنید
  • مشارکت با طرفداران لغو مجازات اعدام از میان جامعه مدنی، به منظور ایجاد ابزارها و استدلالهای مبتنی بر شواهد و همچنین حمایت مبتنی بر تحقیقات معتبر را توسعه دهید.