حکم اعدام و اجرای مجازات اعدام در سال 2013

آمار

توسط عفو بینالملل, بر 27 مارس 2014

در سال 2013 ، اجرای مجازات اعدام در 22 کشور ثبت شد که یک کشور بیش از سال 2012 است. همچون سال 2012 ، تایید انجام اعدام های قضایی در مصر یا سوریه امکان پذیر نبود. مجموع اعدامهایی که در سراسر جهان گزارش شد، 778 مورد بود که در مقایسه با 2012 در حدود 15% افزایش نشان میدهد. همچون سالهای پیش، این آمار اعدام هزاران نفر در چین را در بر نمی گیرد. برخورد به مجازات اعدام به عنوان اسرار دولتی و نبو د اطلاعات قابل اعتماد به عفو بینالملل امکان انتشار حداقل آمار معتبر در مورد چین را نمی دهد.
با وجود این تحولات نگران کننده، اطلاعات کلی نشان میدهد که روند هنوز به طور قاطع به سوی الغای مجازات اعدام در حرکت است. به جز چین، تقریباً 80% تمام اعدامهای معلوم تنها در سه کشور انجام شد: ایران، عراق و عربستان سعودی.
پیشروی به سوی الغای مجازات اعدام در تمام مناطق جهان دیده می شد. گرچه ایالات متحده امریکا هنوز تنها کشوری در قاره آمریکا بود که در سال 2013 مجازات اعدام را انجام داد، کاهش تعداد اعدام ها در این کشور ادامه یافت. مریلند در ماه مه هجدهمین ایالت آمریکا شد که مجازات اعدام را ملغا کرده است. در سال گذشته، انجام اعدام در اروپا و آسیای مرکزی گزارش نشد. بازنگری های قانونی و حقوقی در چندین کشور غرب آفریقا فرصتهای واقعی برای الغای مجازات اعدام را فراهم کرد. برای اولین بار از زمانی که عفو بینالملل به جمعآوری اطلاعات پرداخته است، در گرنادا، گواتمالا و سنت لوسیا هیچ محکوم به اعدام وجود ندارد.
پاکستان یک بار دیگر اجرای مجازات اعدام را معلق کرد. در سنگاپور مجازات اعدام اجرا نشد و پس از بازنگری در قوانین اعدام الزامی در این کشور در سال 2012 ، مجازات شش نفر کاهش یافت. در چین، دادگاه عالی خلق به منظور تضمین حمایت بیشتر در دادرسی در پروندههای اعدام رهنمودهای حقوقی منتشر کرد.
تقریباً تمام کشورهای اعدام کننده هنوز در این توجیه مشترک بودند که به کارگیری مجازات اعدام گویا از جنایت جلوگیری می کند. اما این موضع به تدریج غیر قابل دفاع و بی اعتبار میشود. هیچ مدرک محکمی وجود ندارد که مجازات اعدام به طور ویژه مانع انجام جنایت شود. تشخیص رو به فزونی این واقعیت به وسیله رهبران سیاسی در این گزارش بازتاب یافته است.
بسیاری از کشورهایی که مجازات اعدام را حفظ کردهاند هنوز موازین و تضمینهای بینالمللی مربوط به اجرای آن را زیر پا می گذارند. محاکمه های به شدت ناعادلانه و اعدام افرادی که در زمان ارتکاب جنایت اتهامی کمتر از 18 سال داشتند در سال 2013 گزارش شد. این گزارش همچنین بر پنهانکاری درباره به کارگیری مجازات اعدام در بسیاری از کشورها تأکید میکند. دولتهای زیادی هنوز موازین حقوقی بینالمللی را در مورد لزوم دادن اطلاع به اعضای خانواده و وکلای مدافع پیش از اجرای مجازات اعدام را نادیده می گیرند.