منابع

سناد (ها)

احکام مرگ و اعدامها۲۰۲۰سال

توسط Amnesty International, بر 26 می 2021


2021

گزارش سازمان های غیر دولتی

arenesfrru
جزئیات بیشتر مشاهده سند

ین گزارش در خصوص موارد صدور و اجرای حکم اعدام توسط دستگاه قضایی کشورها در دورهی ژانویه تا دسامبر 2۰2۰ است. همانند گزارشهای ساالنهی قبلی، اطالعات مندرج در این گزارش از منابع مختلف گردآوری شده است، از جمله: آمار رسمی، احکام قضایی، اطالعات کسبشده از افرادی که به اعدام محکوم شدهاند و خانوادهها و وکالیشان، گزارش های رسانهای و در مورد تعداد محدودی از کشورها، سایر نهادهای جامعهی مدنی. اطالعاتی که در این گزارش آمده تنها شامل موارد صدور و اجرای حکم اعدام و نیز سایر جهات استفاده از مجازات اعدام، مانند تخفیفها و معافیتها میشود که عفو بینالملل توانسته دربارهی آن ها اطالعات مستدل و موثق به دست آورد. در بسیاری از کشورها، دولتها اطالعاتی در خصوص به کارگیری مجازات اعدام منتشر نمی کنند. در چین و ویتنام، اطالعات مربوط به مجازات اعدام در ردیف اسرار حکومتی به شمار میرود و محرمانه محسوب میشود. در مورد بعضی از کشورها – بهویژه الئوس و کره شمالی )جمهوری دموکراتیک خلق کره( – با توجه به وضع محدودیتها از جانب حکومت، اطالعات اندکی در خصوص استفاده از مجازات اعدام در سال 2۰2۰ به دست آمد یا این که هیچ اطالعاتی در دسترس نب

سناد (ها)

گرارش جهانی : مجازات اعدام در سال 2019

بر 14 اکتبر 2020


2020

گزارش سازمان های غیر دولتی

arenesfrru
جزئیات بیشتر مشاهده سند

اخبار