منابع

سناد (ها)

گزارش ساالنه اعدام در ایران ۲۰۲۰

توسط Iran Human Rights (IHR), ECPM, بر 4 می 2021


2021

گزارش سازمان های غیر دولتی

ایران

en
جزئیات بیشتر مشاهده سند

سناد (ها)

گزارش سالانھ مجازات اعدام در ایران سال ۲۱۰۲

توسط Iran Human Rights (IHR), بر 1 ژانویه 2013


2013

مقاله

ایران

enfrenfafr
جزئیات بیشتر مشاهده سند

گزارش قضایی با استفاده از مجازات اعدام در ایران در سال 2012 را محکوم کرد

اخبار