ایتالیا

لغو کننده مجازات اعدام برای همه جرایموضعیت حقوقی مجازات اعدام *
flag

اعضا

Città di Reggio Emilia
Città di Venezia
Coalizione italiana contro la pena di morte
Comitato Paul Rougeau
Communità di Sant'Egidio Communità di Sant’Egidio
Hands Off Cain
Italian Federation for Human Rights (FIDU)
Ordine Provinciale dei Medici-Chirurgi e degli Odontoiatri di Firenze