ایران

ادامه دهنده مجازات اعدام وضعیت حقوقی مجازات اعدام *
5000تعداد افرادی که در حال حاضر محکوم به اعدام هستند
553اعدا م 2022
290اعدا م 2021
246اعدا م 2020

2022تاریخ آخرین اعدام
جوخه اعدام, سنگسار, بدار کشیدنروش (های) اجرا
آرهطرف میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی
نهکشور طرف دومین پروتکل اختیاری ICCPR ، با هدف لغو مجازات اعدام
قابل استفاده نیستطرف کنوانسیون حقوق بشر آمریکا
قابل استفاده نیستکشور طرف پروتکل کنوانسیون حقوق بشر آمریکا برای لغو مجازات اعدام
نهقطعنامه سازمان ملل در مورد مهلت قانونی (2010): حامی مالی
علیهقطعنامه سازمان ملل در مورد مهلت قانونی (2010): رای
آرهقطعنامه سازمان ملل در مورد مهلت قانونی (2010): یادداشت غیرممهور تفکیک را امضا کرده است
نهقطعنامه سازمان ملل در مورد مهلت قانونی (2012): حامی مالی
علیهقطعنامه سازمان ملل در مورد مهلت قانونی (2012): رای
آرهقطعنامه سازمان ملل در مورد مهلت قانونی (2012): یادداشت غیرممهور تفکیک را امضا کرده است
نامعلومآیا کشور مجازات اعدام اجباری دارد؟
2023-05-23اخرین بروزرسانی


منبع: مرکز کرنل درباره مجازات اعدام در سراسر جهان
texte_sourceamnesty

منابع

سناد (ها)

« ن گ راذ ی د ام ار دنشکب » نارحب مادعا یب یاه ناما رد اریا شزیخ نامز زا ن لاس 1

توسط Amnesty International, بر 4 آوریل 2024


2024

ایران

en
جزئیات بیشتر مشاهده سند

ا شرازگ ،یقیقحت شیازفا کانتشحو مادعا رامش اه رد ناریا رد لاس 2023 هک نیرتلااب نازیم
مادعا رد تشه لاس هتشذگ ار تسا یزاسدنتسم .تسا هدرک رد یلاح هک تشگزاب دهاش نارگن هدننک
هب تسایس هزرابم رابگرم اب داوم ردخم زا نامز هب تردق ندیسر میهاربا یسیئر هب تسایر یروهمج
رد لاس 2021 شیب ،میتسه زا یمین زا مادعا اه هب لیلد تاماهتا طبترم اب داوم ردخم هدش ماجنا
.تسا اب تینوصم هب هجوت کیتامتسیس رشب قوقح ضقن نابکترم رد تازاجم زا ،ناریا نیا شرازگ رب
ترورض زاغآ تاقیقحت یرفیک یوس زا اهروشک ساسا رب لصا تیحلاص ییاضق یناهج یارب مئارج
نیب یللملا هک تاماقم یناریا بکترم هدش نودب ،دنا هجوت هب روضح ای مدع روضح مهتم رد ورملق
نآ اه ، یم دیکات ا نامز خ ی شز « ،نز گدنز ی ، دازآ ی » زا ربماتپس- ربماسد 2022 ، تاماقم یروهمج یملاسا اب لسوت هب ی ک راتشک کانتشحو و اب همانرب ر ی ز ی
باسح ،هدش زا تازاجم مادعا هب ناونع ی ک ی زا اهرازبا ی بوکرس و ارب ی ا ی داج سح سرت گارف ی ر رد رسارس ،روشک لامعا لرتنک رب مدرم و کحت ی م
تردق دوخ هب ره ق ی تم ی هدافتسا هدرک دنا .

سناد (ها)

گزارش ساالنه اعدام در ایران ۲۰۲۰

توسط Iran Human Rights (IHR), ECPM, بر 4 می 2021


2021

گزارش سازمان های غیر دولتی

ایران

en
جزئیات بیشتر مشاهده سند

سناد (ها)

بخش اول از گزارش سالانه اعدام – دستکم ۷۵۳ اعدام در سال ۲۰۱۴

توسط Iran Human Rights (IHR), بر 8 سپتامبر 2020


2020

گزارش سازمان های غیر دولتی

ایران

en
جزئیات بیشتر مشاهده سند

هشتمین گزارش سالانه اعدام سازمان حقوق بشر ایران نشان می‌دهد که در سال ۲۰۱۵ میلادی جمهوری اسلامی ایران یکی از سیاه‌ترین سال‌های عمرش را بر اساس تعداد اعدام‌ها داشته است. در این سال بطور متوسط هر روز بین ۲ تا ۳ نفر به دار آویخته شده‌اند. این موضوع با این حقیقت در تضاد است که سال ۲۰۱۵ سالی بود که جمهوری اسلامی ایران پس از سال‌ها انزوا، روابطش را با جامعه جهانی از طریق توافق هسته‌ای و رفع تحریم‌ها، ترمیم کرده است.

  • نوع سند گزارش سازمان های غیر دولتی
  • لیست کشورها ایران
  • لیست مضامینآمار, کشور / پروفیل های منطقه ای,
  • زبانهای موجودAnnual report on the death penalty in Iran 2015

سناد (ها)

مجازﺯاﺍتﺕ اﺍعداﺍمﻡ دﺩرﺭ اﺍﯾﻳراﺍنﻥ – سﯿﻴاست دﺩوﻭلتﯽﻲ اﺍﯾﻳجادﺩ وﻭحشت – وﻭﯾﻳژهﻩ ﯾﻳازﺯدﺩهمﯿﻴن رﺭوﻭزﺯ جهانﯽﻲ ضد مجازﺯاﺍتﺕ اﺍعداﺍمﻡ

توسط فدراسیون بین المللی حقوق بشر, بر 8 سپتامبر 2020


گزارش سازمان های غیر دولتی

ایران

en
جزئیات بیشتر مشاهده سند

تغییر دولت در جمهوری اسلامی ایران و شروع کار رییس جمهور جدید در تاریخ 12 مرداد 1392 به تغییری در اجرای مجازات اعدام نیانجامیده است. از انتخابات 24 خرداد تا 9 مهر (14 جون تا 1 اکتبر)، بنا به گزارش ها بیش از 200 نفر اعدام شده اند، از جمله احتمالا 4 نفر که ممکن است در زمان ارتکاب جنایت مورد اتهام زیر 18 سال بوده باشند.بر چنین زمینه ای، فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر و سازمان عضو آن جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران تصمیم گرفته اند گزارش حاضر را به منظور تحلیل قوانین جزایی جدید که پیوسته برای نقض حق زندگی به طور کلی و اعدام کودکان مجرم به کار می رود منتشر کنند. هدف این گزارش، در سالگشت 10 اکتبر 2013، روز جهانی ضد مجازات اعدام، توضیح شرایط کنونی اجرای مجازات اعدام در جمهوری اسلامی ایران است.

اسناد دیگر
flag

اعضا

Association for the Right to Live
انجمن حقوق بشر در کردستان ایران-ژنو در سال

اخبار