بریتانیا

لغو کننده مجازات اعدام برای همه جرایموضعیت حقوقی مجازات اعدام *
flag

اعضا

Amnesty International
Harm Reduction International Harm Reduction International
Penal Reform International – PRI
Reprieve
The Death Penalty Project Ltd (DPP)
The Rights Practice