اساسنامه ائتلاف جهانی بر علیه مجازات مرگ

حکومت

بر 26 ژوئن 2011

این انجمن بر اساس مقررات و قانون 1 جولای 1901 و فرمان 16 آگوست 1901 بوجود آمده و دارای اساسنامه زیر است:

مقدمه
امضا کنندگان اعلامیه نهایی اولین کنگره جهانی مبارزه علیه مجازات اعدام که در تاریخ 21 تا 23 ژوئن سال 2001 در استراسبورگ برگزار شد، در بند 9 متعهد شدند که نهادی را برای هماهنگی بیشتر مخالفین مجازات مرگ تاسیس نمایند.
بر اساس توافق بالا، ائتلاف جهانی علیه مجازات اعدام ، در 13 می سال 2002 در رم ایتالیا تاسیس شد.
ائتلاف جهانی و موسسات عضوش اهداف مشترکی را بر علیه مجازات مرگ دنبال می کنند.

بند 1 : نام
اسم این نهاد ، "ائتلاف جهانی برعلیه مجازات مرگ" می باشد.

بند 2 : محل رسمی  دفتر ائتلاف
محل رسمی و ثبتی دفتر ائتلاف واقع در فرانسه، کتیلون 92320، رو پول ویلانت ، شماره 3  می باشد. این آدرس می تواند باتصمیم تیم رهبری جابه جا شود. (3, rue Paul Vaillant-Couturier, 92320 Chatillon, France.)

بند 3 : هدف
3-1 هدف این ائتلاف مخالفت جهانی با مجازات مرگ می باشد. برای رسیدن به این هدف جمع کردن تمام نهاد های خصوصی، دولتی، بین المللی، محلی ومنطقه ای که در این راستا فعال اند، مد نظر می باشد.
3-2 به طور مشخص هدف ائتلاف تقویت فعالیت های بین المللی برای مبارزه با مجازات مرگ می باشد. رهبری کردن و ایجاد هماهنگی در رده بین المللی برای  لابی کردن و مذاکره برای مواردی که موسسات وابسته به ائتلاف آنها را پیدا کردند و اعمال فشار روی کشور هایی که هنوز این مجازات را در قوانین جزایی شان حذف نکرده اند. یعنی راه اندازی شبکه ای از افراد و نهاد های فعال بر علیه مجازات مرگ.
3-3  موقعیت هایی که توسط ائتلاف کسب می شود باعث تکمیل اعضایی می شود که به طور کامل مستقل می باشند. به عنوان یک اولویت ، ائتلاف در رده های بین المللی فعالیت می کند.
3-4 هدف ائتلاف جهانی ترویج دادن مبارزه جهانی بر علیه مجازات مرگ با کمک گرفتن از تمام امکانات موجود می باشد.

بند 4 : قوانین عمومی
4-1 در تمام سطوح ائتلاف، تصمیمات بر مبنای رای دو سوم اعضای حاضر یا  جایگزین گرفته می شود.
4-2 هر کسی که نهادی قانونی را به کار گماشته، می تواند خودش  آنرا خلع کند .با این شرط که این کار توجیه داشته باشد.

بند 5 : عضویت
5-1 عضویت برای هیچ گروه یا سازمانی اعم از عمومی؛ خصوصی، بین المللی، داخلی، محلی و یا منطقه ای که در این مقوله فعال است ، محدودیتی ندارد.
5-2 هر سازمانی که اهداف خود را در راستای اهداف این ائتلاف می بیند و تمایل به پیوستن به این ائتلاف را دارد، باید درخواستی کتبی شامل بیان قطعی مخالفت با مجازات مرگ، توصیفی از سازمان، و بیان موضوعاتی مرتبط با این مقوله که سازمان در حال حاضر درگیر آن است، به دفتر دبیرخانه بفرستد. سازمان مذکور همچنین باید، یک بیانیه مهر و امضا شده که موافقت سازمان را با اهداف ائتلاف اعلام می دارد، به دفتر دبیرخانه بفرستد.
5-3 درخواست های عضویت برای بررسی و تصمیم گیری به کمیته رهبری فرستاده می شود.

بند6 :  باطل شدن عضویت
عضویت در موارد زیر باطل می گردد:
–    عضویت هایی که با اخطار در فرآیند تصمیم گیری دبیرخانه روبرو می شوند.
–    ابطال عضویت با تصمیم مجمع عمومی ائتلاف به علت تخلفات جدی در مورد موافقت با اهداف کلی ائتلاف یا قوانین اصلی آن.

بند 7 :  مجمع عمومی
7-1 مجمع عمومی شامل تمامی اعضای ائتلاف می باشد. این مجمع هر سال یک بار، شش ماه بعد از اتمام سال  مالی برگزار می گردد. برگزاری این مجمع توسط  رئیس ائتلاف با استفاده از تمامی امکانات صورت می گیرد. برنامه کاری و رئوس مطالب توسط کمیته رهبری تعیین می گردد.
در حالتی که نیاز به برگزاری این مجمع باشد، یا نظر نصف به علاوه یک از اعضا به برگزاری خارج از موعد این مجمع باشد، رئیس می تواند مجمع عمومی فوق العاده برگزار نماید.
7-2 مجمع عمومی وظیفه انتخاب کمیته رهبری را به عهده دارد. کمیته رهبری برای مدت 2 سال انتخاب می گردد. مجمع عمومی استراتژی های ائتلاف را برای سال آینده تعیین می کند و آنها را با اهداف کلی ائتلاف تطبیق می دهد. این مجمع همچنین وظیفه بررسی و تطبیق گزارش اجرایی و گزارش مالی که توسط کمیته رهبری ارائه شده است را به عهده دارد.
7-3 هر عضو دارای یک حق رای می باشد. هر عضو می تواند فردی را به عنوان عضو جایگزین در مجمع عمومی معرفی کند و به صورت کتبی به او تفویذ اختیار نماید. هر عضو می تواند حداکثر 2 نفر را به عنوان جایگزین معرفی نماید.
7-4 حق رای در مجمع عمومی فقط برای افرادی که حق عضویت شان به روز پرداخت شده است، حفظ می گردد، به جز مواردی که دارای معافیت می باشند.

بند 8 : کمیته رهبری
8-1 کمیته رهبری مسئول اجرای استراتژی ها وتصمیماتی است که توسط مجمع عمومی تعریف می گردد.
8-2 کمیته رهبری متشکل از 20 نفر از اعضای ائتلاف جهانی می باشد، که توسط مجمع عمومی تعیین می گردند و در صورت امکان شامل : یک هسته داخلی، یک بخش تجاری، یک انجمن وکلا و یک انجمن دفاع از حقوق بشر می باشد. اگر تعداد کاندیداها برای پر کردن 20 پست کافی نباشد، کمیته رهبری می تواند با همان تعدادی که انتخاب شده اند به کار خود ادامه دهد. باید تلاش شود ترکیب این کمیته از نظر موقعیت جغرافیایی افرادش توازن داشته باشد. هر عضو از اعضای کمیته رهبری باید شخصی را به عنوان  جایگزین خود به صورت دائمی تعیین نماید.
8-3  جلسات کمیته رهبری حداقل هر سه ماه یکبار و توسط رئیس ائتلاف برگزار می گردد. این کمیته وظیفه بررسی کلیه پیشنهاداتی که حداقل توسط 10 نفر از اعضا تسلیم شده باشد را دارد. هر یک از اعضای این کمیته می توانند به عنوان جایگزین یا نماینده توسط اعضای دیگر انتخاب گردند. هر عضو این کمیته نمی تواند بیش از 2 عضو به عنوان جایگزین انتخاب نماید.
8-4 کمیته رهبری از میان اعضایش یک هیات رئیسه انتخاب می نماید. این کمیته همچنین وظیفه انتخاب یک رئیس و یک صندوقدار را از میان هیات رئیسه به عهده دارد. اعضای هیات رئیسه، رئیس و صندوقدار برای مدت 2 سال انتخاب می گردند.
8-5 کمیته رهبری باید رونوشت جلسات خود را با جزئیات برای تمام اعضای ائتلاف بفرستد.
8-6 اعضای کمیته رهبری هر یک می توانند نماینده ائتلاف در مجامع باشند، اما  تنها درباره مواردی که قبلا توسط مجمع عمومی یا کمیته رهبری به تصویب رسیده است، حق اظهار نظر  دارند.
8-7 کمیته رهبری یا مجمع عمومی می تواند گروه های کاری را تعریف نماید که با یکی از اعضای ائتلاف در تعامل باشند و آنها را مسئول انجام پروژه های مشخصی نماید. این کمیته می تواند گروهی را به صورت دائمی مسئول کمک کردن به دبیرخانه ائتلاف در انجام امور محوله و ماموریت ها نماید. درصورت نیاز، تمامی قید ها و شروط تخصیصات و پروژه های اجرایی و  دامنه اختیارات گروه های کاری  توسط  کمیته رهبری یا مجمع عمومی در رونوشت هایی تعیین می گردد.

بند 9 : هیات رئیسه
9-1 هیات رئیسه مسئول بازرسی عمومی، مدیریت، کنترل و مسائل قانونی مرتبط با دبیرخانه مستقل ائتلاف جهانی می باشد.
9-2 اعضای هیات رئیسه 5 نفر از اعضای کمیته رهبری می باشند که توسط کمیته رهبری تعیین می گردند.اگر تعداد کاندیداها کمتر از 5 نفر بود، این هیات با همان تعدادی که انتخاب شده است می تواند کار کند. اعضای هیات رئیسه باید افرادی حقیقی باشند نه حقوقی ولی باید با یکی از سازمان های  عضو ائتلاف در ارتباط باشد. آنها می توانند برای سه دوره متوالی انتخاب گردند.
9-3 این هیات حداقل هر 3 ماه یکبار قبل از جلسات کمیته رهبری تشکیل جلسه می دهند. این جلسات نیز توسط رئیس ائتلاف جهانی برگزار می گردد.
9-4 هیات رئیسه با به کار گیری تمامی امکانات باید رونوشت تمامی جلسات خود را به اعضای کمیته رهبری بفرستد.
9-5  اعضای هیات رئیسه هر یک می توانند نماینده ائتلاف در مجامع باشند، اما  تنها درباره مواردی که قبلا توسط مجمع عمومی یا کمیته رهبری به تصویب رسیده است، حق اظهار نظر  دارند.

بند 10 : دبیرخانه
10-1 تحت نظارت و کنترل کمیته رهبری، این دبیرخانه تمامی تصمیماتی که توسط مجمع عمومی، کمیته رهبری و زیر گروه هایش و هیات رئیسه اتخاذ می شود را به مرحله اجرا می رساند. دبیرخانه بودجه ائتلاف را مدیریت می کند و هزینه ها را انجام می دهد و در زمان حسابرسی، تمامی مستندات مالی را بنا به نیاز به صندوقدار، هیات رئیسه، کمیته رهبری و مجمع عمومی ارائه می نماید.
10-2 دبیرخانه وظیفه ترتیب دادن جلسات مجمع عمومی، هیات رئیسه، کمیته رهبری را بر عهده دارد و زمینه ایجاد ارتباط مناسب میان اعضای هیات رئیسه و کمیته رهبری را با ائتلاف  فراهم می نماید.

بند 11 : صندوقدار
11-1 صندوقدار مسئول فراهم آوردن  بودجه مورد نظر دبیرخانه می باشد. او مسئول تکمیل و نهایی کردن گزارش مالی به کمیته رهبری می باشد.
11-2 صندوقدار این امکان را دارد که در صورت نیاز، برخی از مسئولیت های  خود را در مواردی به یکی از اعضای هیات رئیسه واگذار نماید.

بند 12 : رئیس
12-1 رئیس، نماینده قانونی ائتلاف جهانی در کلیه مسائل مدنی می باشد و باید در دادگاه های  مربوط به ائتلاف جهانی چه در جایگاه دفاع چه در جایگاه طرح دعوی، شرکت نماید و او این اختیارات را توسط کمیته رهبری کسب می نماید.
12-2 رئیس باید مدارک مقدماتی را یک ماه زودتر از آغاز مجمع عمومی سالانه به آنجا بفرستد.
12-3 رئیس این امکان را دارد درصورت نیاز بعضی از اختیاراتش را به فردی دیگر از هیات رئیسه واگذار نماید.

بند 13 : سرمایه
13-1 بودجه ای ائتلاف از موارد زیر تامین می گردد:
•    وجه حق عضویت اعضا.
•    عایداتی که از بعضی فعالیت ها حاصل می شوند.
•    کمک هایی که از دولت ها، شرکت های عمومی بزرگ، کمک های منطقه ای و دیگر مردم عامی دریافت می شود.
•    اهدا هایی که توسط اشخاص یا شرکت های تجاری صورت می گیرد.
•    کلیه منابع قانونی و قابل پذیرش دیگر.
13-2 مبلغ حق اشتراک به صورت سالانه توسط مجمع عمومی تعیین می گردد. اعضا تشویق به دادن کمک های داوطلبانه می شوند. اگر یکی از سازمان های عضو درخواست نماید، کمیته رهبری می تواند او را از پرداخت بخشی یا کل مبلغ حق عضویت معاف دارد. این معافیت تنها می تواند 2 سال پی در پی ادامه داشته باشد.
13-3 کمیته رهبری و مجمع عمومی می توانند وظیفه درخواست پشتیبانی های مالی خصوصی و عمومی را به یکی از سازمان های مرتبط با ائتلاف، در خصوص پروژه های آتی، واگذار نمایند.
13-4 بودجه سالانه توسط دبیرخانه ائتلاف مدیریت می شود و وظیفه نظارت بر عهده صندوقدار است.
13-5 سال مالی ائتلاف همان سال عادی تقویم است.
13-6 هر سال، کمیته رهبری  یک گزارش مالی و بودجه موقت را تهیه و تایید می کند و برای رای گیری  در مجمع عمومی آماده می نماید. در هر جلسه کمیته رهبری خلاصه ای از هزینه های انجام شده و موجودی مالی از طرف دبیرخانه ارائه می گردد.
13-7 صورت حساب ها توسط ممیزی که از طرف مجمع عمومی تعیین می گردد، بررسی می شوند.

بند 14 : قوانین  و دستورالعمل ها
مجموعه ای از دستورالعمل ها و قوانین توسط مجمع عمومی تعیین می گردد.

بند 15 :  تغییر در اساسنامه
مجمع عمومی می تواند پس از پیشنهاد کمیته رهبری یا 20 نفر از اعضای ائتلاف، با رای مثبت اکثریت دو سوم اعضا حاضر یا جایگزین اساسنامه را تغییر دهد.
موضوع تغییر اساسنامه باید حتما  در دستور کار مجمع عمومی قید شده باشد. پیشنهاد تغییر اساسنامه به همراه تذکری برای شرکت در مجمع باید قبل از موعد مقرر به اعضا برسد .

بند 16 : انحلال
مجمع عمومی، توسط رئیس و با تصمیم کمیته رهبری، با آرای موافق دو سوم حاضرین ، انحلال ائتلاف را اعلام می دارد.
در این صورت فردی به عنوان مسئول اتمام کار تعیین می گردد و در مورد اختصاص دارایی های ائتلاف به دیگر نهاد ها تصمیم می گیرد. این دارایی ها تنها می تواند به نهاد های غیر دولتی و سازمان های غیر انتفاعی که در زمینه دفاع ازحقوق بشر فعال هستند، اهدا شود.