بخش اول از گزارش سالانه اعدام – دستکم ۷۵۳ اعدام در سال ۲۰۱۴

توسط Marion Gauer, بر 4 آوریل 2016

رین ســال    های ۲۰۱5 میــادی جمهــوری اســامی ایــران یکــی از ســیاه  دهــد کــه در ســال  هشــتمین گــزارش ســالانه اعــدام ســازمان حقــوق بشــر ایــران نشــان می اند. ایــن موضــوع بــا ایــن حقیقــت ۳ نفــر بــه دار آویختــه شــده۲ تــا  هــا داشــته اســت. در ایــن ســال بطــور متوســط هــر روز بیــن عمــرش را بــر اســاس تعــداد اعدام ای و رفــع  ها انــزوا، روابطــش ۲۰۱5 را بــا جامعــه جهانــی از طریــق توافــق هســته ســالی بــود کــه جمهــوری اســامی ایــران پــس از ســالدر تضــاد اســت کــه ســال  هــا، ترمیــم کــرده اســت.تحریم هــا شــرکت اروپایــی در حــال احتمــالا روابــط دیپلماتیــک بیــن جمهــوری اســامی و غــرب هیچــگاه بــه ایــن خوبــی نبــوده اســت. در زمــان انتشــار ایــن گــزارش صد ۲۰۱5 در ایــران تاثیــری روی  هــا در ســال  رســد کــه تعــداد هولنــاک اعدام شــوند. بــه نظــر میآمــاده شــدن از ســر گیــری معامــات و ســرمایه گــذاری در ایــران میروابــط بــا غــرب نداشــته اســت. در ســالی کــه تمرکــز ســازمان ملــل متحــد روی مســائل مربــوط بــه مــواد مخــدرو بــه خصــوص نقــض حقــوق بشــر در مبــارزه بــا ۰5۶ نفــر را در رابطــه بــا جرائــم مــواد مخــدر اعــدام کــرده اســت. علیرغــم اینکــه چندیــن مقــام ارشــد ایرانــی پذیرفته    انــد قاچــاق مــواد مخــدر اســت، ایــران بیــش از ۲۰۱5 ) ۴۹(دســامبر  هــا منجــر بــه کاهــش مشــکات مربــوط بــه مــواد مخــدر و قاچــاق آن نشــده اســت، بــا ایــن حــال ســازمان ملــل در آذر مــاه ســال کــه اعدام اش را دررابطــه بــا مبــارزه بــر علیــه قاچــاق مــواد مخــدر را بــا ایــران تمدیــد کــرد.همــکاری های قبــل اجــرا کــرد.    همــان شــدت ســال هــای در مــا عــام را بــا ۲۰۱5 را ادامــه داد و اعدام اش، اعــدام نوجوانــان در ســال ایــران بــا وجــود تعهــدات بیــن المللــی هــای غیرانســانی دیگــری مثــل قطــع عضــو را حتــی در برخــی مــوارد در مــاء عــام اجــرا کــرده اســت. در فروردیــن مــاه ســال۴۹   همچنیــن مقامــات ایرانــی مجازات شــد، یکــی از رســانه    های ۲۰۱5)، همزمــان بــا مذاکراتــی کــه بیــن وزیــر خارجــه ایــران و وزرای خارجــه آمریــکا و دیگــر کشــورهای اروپایــی برگــزار می(مــارس ایــران بــرای اولیــن بــار دربــاره مجــازات قصــاص چشــم مــردی در زنــدان رجایــی شــهر کــرج خبــر داد. هــای اتنیکــی کــرد، عــرب و بلــوچ بودنــد  هــای مســلح سیاســی کــه همگــی متعلــق بــه گروه 5۱۰۲ چنــد نفــر بــه دلیــل عضویــت و یــا همــکاری بــا گروهدر ســال اعــدام شــدند. های امیــد در داخــل ایــران وجــود دارد و جنبــش مخالفــت بــا اعــدام  ۲۰۱5هــا کافــی نبــود، ولــی نشــانه واکنــش جامعــه بیــن المللــی بــه اعداماگــر چــه در ســال  های چشــمگیری داشــته اســت. بــرای مثــال تعــداد مــوارد بخشــش از مــوارد اجــرای قصــاص بیشــتر بــوده اســت.در ایــران پیشــرفتهمزمــان بــا ارائــه گــزارش ســالانه، «ســازمان حقــوق بشــر ایــران» و ســازمان فرانســوی «همــه باهــم علیــه اعــدام»، از جامعــه جهانــی بــه ویــژه کشــورهای اروپایــی  کننــد کــه تــاش بیشــتری را بــرای کاهــش مجــازات اعــدام در ایــران انجــام دهــد. محمــود امیــری مقــدم، بنیــان گــذار ســازمان حقــوق بشــر ایــران درخواســت می هــا در ایــران باشــند. بهبــود روابــط اقتصــادی بــا مقامــات ایرانــی  صــدا نســبت بــه آمــار بــالای اعدام های اروپایــی نبایــد شــاهدان بی گویــد: «اروپــا و شــرکتمی های جنبــش مخالفــت بــا اعــدام در داخــل ایــران بایــد مشــروط بــه حرکــت جــدی در راســتای لغــو مجــازات اعــدام در ایــران باشــد.» او در ادامــه گفــت: «پیشــرفت های خارجــی از ســوی دیگــر، فرصتــی کمیــاب اســت، بــرای آنکــه جامعــه جهانــی بتوانــد در راســتای لغــو مجــازات از یــک طــرف، و نیــاز ایــران بــرای ســرمایهاعــدام در ایــران تاثیــر گــذار باشــدکنــد کــه همچنیــن «ســازمان حقــوق بشــر ایــران» و ســازمان فرانســوی «همــه باهــم علیــه اعــدام» از دفتــر مــواد مخــدر و جــرم ســازمان ملــل درخواســت می هــای مرتبــط همــکاری خــود بــا ایــران را در راســتای مبــارزه بــا قاچــاق مــواد مخــدر در ایــران، پایــان داده و ادامــه ایــن همــکاری را مشــروط بــه توقــف تمــام اعدامبــا مــواد مخــدر کنــد

دسته بندی ها

ایران
flag

ایران

ادامه دهنده مجازات اعدام وضعیت حقوقی مجازات اعدام

کشورها
بیست و یکمین سالروز جهانی مبارزه با مجازات اعدام مجازات اعدام: یک شکنجه غیرقابل برگشت.

بیست و یکمین سالروز جهانی مبارزه با مجازات اعدام مجازات اعدام: یک شکنجه غیرقابل برگشت.

روز جهانی در دهم اکتبر 2023، بر اساس حرکتی که در سال 2022 آغاز شد، به بازتاب رابطه بین استفاده از مجازات اعدام و شکنجه یا سایر رفتارها یا مجازات‌های ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز ادامه می‌دهد! همانطور که در سال گذشته مشاهده شد، انواع شکنجه و دیگر بدرفتاری‌هایی که در هنگام محکومیت به اعدام تجربه […]

World day 2022 روز جهانی [World day]

بیستمین سالگرد روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام مجازات اعدام: جاده ای سنگ فرش شده با شکنجه

همزمان با برگزاری بیستمین سالگرد روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام در سراسر جهان، اکنون زمان آن فرا رسیده که دستاوردهای حاصل از جنبش لغو در 20 سال گذشته را مرور کرده و آنها را جشن بگیریم. امروز، بیش از هر زمان دیگری، حامیان لغو مجازات اعدام باید به تلاش برای لغو کامل این مجازات […]

مقالات بیشتر