همه چیز درباره ایران [Iran-Islamic-Republic-of]

36 اشياء وجدت

سناد (ها)

« ن گ راذ ی د ام ار دنشکب » نارحب مادعا یب یاه ناما رد اریا شزیخ نامز زا ن لاس 1

توسط Amnesty International, بر 4 آوریل 2024


2024

ایران

en
جزئیات بیشتر مشاهده سند

ا شرازگ ،یقیقحت شیازفا کانتشحو مادعا رامش اه رد ناریا رد لاس 2023 هک نیرتلااب نازیم
مادعا رد تشه لاس هتشذگ ار تسا یزاسدنتسم .تسا هدرک رد یلاح هک تشگزاب دهاش نارگن هدننک
هب تسایس هزرابم رابگرم اب داوم ردخم زا نامز هب تردق ندیسر میهاربا یسیئر هب تسایر یروهمج
رد لاس 2021 شیب ،میتسه زا یمین زا مادعا اه هب لیلد تاماهتا طبترم اب داوم ردخم هدش ماجنا
.تسا اب تینوصم هب هجوت کیتامتسیس رشب قوقح ضقن نابکترم رد تازاجم زا ،ناریا نیا شرازگ رب
ترورض زاغآ تاقیقحت یرفیک یوس زا اهروشک ساسا رب لصا تیحلاص ییاضق یناهج یارب مئارج
نیب یللملا هک تاماقم یناریا بکترم هدش نودب ،دنا هجوت هب روضح ای مدع روضح مهتم رد ورملق
نآ اه ، یم دیکات ا نامز خ ی شز « ،نز گدنز ی ، دازآ ی » زا ربماتپس- ربماسد 2022 ، تاماقم یروهمج یملاسا اب لسوت هب ی ک راتشک کانتشحو و اب همانرب ر ی ز ی
باسح ،هدش زا تازاجم مادعا هب ناونع ی ک ی زا اهرازبا ی بوکرس و ارب ی ا ی داج سح سرت گارف ی ر رد رسارس ،روشک لامعا لرتنک رب مدرم و کحت ی م
تردق دوخ هب ره ق ی تم ی هدافتسا هدرک دنا .

ANNUAL REPORT ON THE DEATH PENALTY IN IRAN 2020

مقاله (ها)

گزارش اعدام در ایران؛ ۲۶۷ اعدام در سال ۲۰۲۰ به‌رغم همه‌گیری ویروس کرونا

توسط Iran Human Rights, Ensemble Contre La Peine de Mort (ECPM), بر 5 می 2021

سیزدهمین گزارش سالانه اعدام در ایران، کاری است از سازمان حقوق بشر ایران که با پشتیبانی سازمان «با هم علیه مجازات اعدام» (ECPM)، به ارزیابی و تجزیه و تحلیل روند مجازات اعدام در سال ۲۰۲۰

2021

ایران

سناد (ها)

گزارش ساالنه اعدام در ایران ۲۰۲۰

توسط Iran Human Rights (IHR), ECPM, بر 4 می 2021


2021

گزارش سازمان های غیر دولتی

ایران

en
جزئیات بیشتر مشاهده سند

مقاله (ها)

نظرسنجی: اکثریت ایرانیان خواستار محدود شدن مجازات اعدام

توسط GAMAAN Institute / World Coalition Against the Death Penalty, بر 23 اکتبر 2020

https://iranhr.net/fa/articles/4458 سازمان حقوق بشر ایران؛ ۱۷ مهر ۱۳۹۹: ‘سازمان حقوق بشر ایران’ و ‘ائتلاف جهانی علیه مجازات مرگ’ در آستانه هجدهمین روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام، نتیجه یک تحقیق را منتشر می‌کنند که گویای دیدگاه ایرانیان در مورد مجازات اعدام است. این تحقیق به دست ‘موسسه گمان’ بین ۱۳ تا ۲۰ شهریور ۱۳۹۹ انجام […]

2020

افکار عمومی

ایران

سناد (ها)

بخش اول از گزارش سالانه اعدام – دستکم ۷۵۳ اعدام در سال ۲۰۱۴

توسط Iran Human Rights (IHR), بر 8 سپتامبر 2020


2020

گزارش سازمان های غیر دولتی

ایران

en
جزئیات بیشتر مشاهده سند

هشتمین گزارش سالانه اعدام سازمان حقوق بشر ایران نشان می‌دهد که در سال ۲۰۱۵ میلادی جمهوری اسلامی ایران یکی از سیاه‌ترین سال‌های عمرش را بر اساس تعداد اعدام‌ها داشته است. در این سال بطور متوسط هر روز بین ۲ تا ۳ نفر به دار آویخته شده‌اند. این موضوع با این حقیقت در تضاد است که سال ۲۰۱۵ سالی بود که جمهوری اسلامی ایران پس از سال‌ها انزوا، روابطش را با جامعه جهانی از طریق توافق هسته‌ای و رفع تحریم‌ها، ترمیم کرده است.

 • نوع سند گزارش سازمان های غیر دولتی
 • لیست کشورها ایران
 • لیست مضامینآمار, کشور / پروفیل های منطقه ای,
 • زبانهای موجودAnnual report on the death penalty in Iran 2015

سناد (ها)

مجازﺯاﺍتﺕ اﺍعداﺍمﻡ دﺩرﺭ اﺍﯾﻳراﺍنﻥ – سﯿﻴاست دﺩوﻭلتﯽﻲ اﺍﯾﻳجادﺩ وﻭحشت – وﻭﯾﻳژهﻩ ﯾﻳازﺯدﺩهمﯿﻴن رﺭوﻭزﺯ جهانﯽﻲ ضد مجازﺯاﺍتﺕ اﺍعداﺍمﻡ

توسط فدراسیون بین المللی حقوق بشر, بر 8 سپتامبر 2020


گزارش سازمان های غیر دولتی

ایران

en
جزئیات بیشتر مشاهده سند

تغییر دولت در جمهوری اسلامی ایران و شروع کار رییس جمهور جدید در تاریخ 12 مرداد 1392 به تغییری در اجرای مجازات اعدام نیانجامیده است. از انتخابات 24 خرداد تا 9 مهر (14 جون تا 1 اکتبر)، بنا به گزارش ها بیش از 200 نفر اعدام شده اند، از جمله احتمالا 4 نفر که ممکن است در زمان ارتکاب جنایت مورد اتهام زیر 18 سال بوده باشند.بر چنین زمینه ای، فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر و سازمان عضو آن جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران تصمیم گرفته اند گزارش حاضر را به منظور تحلیل قوانین جزایی جدید که پیوسته برای نقض حق زندگی به طور کلی و اعدام کودکان مجرم به کار می رود منتشر کنند. هدف این گزارش، در سالگشت 10 اکتبر 2013، روز جهانی ضد مجازات اعدام، توضیح شرایط کنونی اجرای مجازات اعدام در جمهوری اسلامی ایران است.

مقاله (ها)

گزارش سالانه اعدام در ایران – ۲۰۱۹

توسط Iran Human rights and ECMP (Together Against the Death Penalty), بر 4 می 2020

دوازدهمین گزارش سالانه اعدام در ایران که توسط سازمان حقوق بشر ایران (IHR) و سازمان «با هم علیه مجازات اعدام» (ECPM) تهیه شده، به ارزیابی و تجزیه و تحلیل روند مجازات اعدام در سال ۲۰۱۹ در جمهوری اسلامی ایران پرداخته است.

2020

ایران

سناد (ها)

گزارش سالانه مجازات اعدام در ایران 2019

توسط Ensemble contre la peine de mort (ECPM) / Iran Human Rights (IHR), بر 1 ژانویه 2020


2020

گزارش سازمان های غیر دولتی

ایران

fren
جزئیات بیشتر مشاهده سند

سازمان حقوق بشر ایران؛ ۲۸ فروردین ماه ۱۳۹۹: دوازدهمین گزارش سالانه اعدام در ایران که توسط سازمان حقوق بشر ایران (IHR) و سازمان «با هم علیه مجازات اعدام» (ECPM) تهیه شده، به ارزیابی و تجزیه و تحلیل روند مجازات اعدام در سال ۲۰۱۹ در جمهوری اسلامی ایران پرداخته است. در ادامه بخشی از این گزارش که روند اعدام‌های دادگاه انقلاب در سال گذشته را مورد بررسی قرار داده می‌آید.دادگاه‌های انقلاب در سال ۱۹۷۹ به دستور روح الله خمینی تأسیس شدند. این دادگاه‌ها به‌صورت موقت برای محاکمه مقامات حکومت سابق طراحی شده بودند. با این حال، ۴۱ سال است که این دادگاه‌ها به فعالیت خود ادامه داده‌اند. روند دادرسی در دادگاه‌های انقلاب از شفافیت کمتری نسبت به دادگاه‌های عمومی (کیفری و مدنی) برخوردار است و قضات دادگاه‌های انقلاب اغلب از اختیارات قانونی خود سوء استفاده می‌کنند. قضات این دادگاه‌ها معمولاً به بهانه‌هایی همچون در مرحله تحقیقات بودن، محرمانه بودن پرونده‌ها یا صلاحیت نداشتن وکیل، از دسترسی وکلا به پرونده موکلینی که برای مسائل مهم تحت بازجویی‌های سخت هستند، جلوگیری می‌کنند. طبق گزارش احمد شهید، گزارشگر ویژه پیشین سازمان ملل متحد درباره وضعیت حقوق بشر در ایران که در سال ۲۰۱۴ با تمرکز بر سیستم قضائی ایران منتشر شد و در طی آن با ۱۳۳ نفر گفتگو شده بود، ۴۵٪ از مصاحبه شوندگان اظهار داشتند که اجازه دفاع از خود را در دادگاه پیدا نکرده بودند، در ۴۳٪ موارد نیز محاکمه تنها چند دقیقه به طول انجامیده و ۷۰٪ مصاحبه شوندگان اظهار کردند که اعترافاتی که به زور از ایشان اخذ شده بود، در دادگاه توسط قاضی مورد استفاده قرار گرفته یا حداقل بخشی از مدارک ارائه شده توسط دادستانی را تشکیل داده است. همچنین حدود ۶۵٪ از مصاحبه شوندگان گزارش دادند که قاضی نشانه‌هایی از تعصب را بروز داده است؛ از جمله ملامت کردن یا بازجویی کردن متهم، محدود کردن و عدم اجازه به متهم برای صحبت کردن و ارائه دفاع از خود. در قطعنامه‌ای که سال ۲۰۱۹ از سوی اتحادیه اروپا صادر شد به موضوع محرومیت متهمان از دسترسی به وکیل و یا مشاور حقوقی و محرومیت نمایندگان کنسولگری‌ها، سازمان ملل و یا سازمان‌های حقوق بشری و همچنین استفاده از اعترافات اخذ شده تحت شکنجه به عنوان مدرک، در حالی که هیچ مکانیزم مستقلی برای اطمینان از پاسخگویی در دستگاه قضایی وجود ندارد، و نگرانی‌های جدی در خصوص سیاسی شدن قضات، به ویژه در دادگاه‌های انقلاب اشاره شده است.در یک سری از مصاحبه‌های مجله حقوقی «حقوق ما» که هر دوهفته یکبار توسط سازمان حقوق بشر ایران منتشر می‌شود، چندین وکیل و حقوقدان برجسته ایرانی در داخل کشور وجاهت قانونی این دادگاه‌ها را بر اساس قانون اساسی زیر سوال برده و خواستار انحلال آن شدند. تمام اتهامات مرتبط با جرائم امنیتی از جمله پرونده‌های فعالان سیاسی و مدنی و مواردی که از آن به عنوان محاربه و افساد فی الارض نام برده می‌شود، در کنار اتهام‌های مربوط به مواد مخدر، در این دادگاه‌ها مورد محاکمه قرار می‌گیرند.

مقاله (ها)

شیوه های محدود کردن مجازات اعدام در ایران

توسط سازمان حقوق بشر ایران, بر 8 آوریل 2019

سازمان حقوق بشر ایران، ۵ فروردین ماه ۱۳۹۸: در بخشی از یازدهمین‌ گزارش سالانه مجازات اعدام در ایران که توسط سازمان حقوق بشر ایران (IHR) و گروه همه با هم علیه مجازات اعدام (ECPM) منتشر شد، راهکارهایی برای محدود کردن مجازات اعدام در ایران ارائه شده است.

2019

ایران

مقاله (ها)

خلاصه گزارش سالانه اعدام در ایران در سال ۲۰۱۷

توسط Iran Human Rights (IHR) - Together Against the Death Penalty (ECPM), بر 22 مارس 2018

دهمین گزارش سالانه سازمان حقوق بشر ایران در خصوص مجازات اعدام در ایران نشان می‌دهد که در سال ۲۰۱۷ دست‌کم ۵۱۷ نفر در کشور جمهوری اسلامی ایران اعدام شده‌اند. شمار اعدام‌ها در این سال تقریباً با اعدام‌های سال ۲۰۱۶ برابری می‌کند اما نسبت به اعدام‌های سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ کاهش نسبی در تعداد اعدام‌ها مشخص است. با این حال در سال ۲۰۱۷ به‌طور متوسط بیش از یک اعدام در طی هر روز انجام شده است و ایران مقام نخست خود در تعداد اعدام نسبت به سرانه جمعیت را حفظ کرده است.

2018

افکار عمومی

ایران

جرائم مواد مخدر

محاکمه عادلانه

مقاله (ها)

گزارش ایران: سال 2016 علی رغم کاهش اندک در تعداد اعدامها یک سال مرگبار بود

توسط Iran Human Rights, بر 6 آوریل 2017

نهمین گزارش سالانه توسط “سازمان حقوق بشر ایران” و “سازمان با هم علیه مجازات اعدام” درمورد مجازات اعدام در ایران نشان می دهد که در سال 2016 حداقل 530 نفر در جمهوری اسلامی ایران اعدام شدند. اگر چه این تعداد به مقدار قابل توجهی پایین تر از ارقام سالانه اعدام طی پنج سال گذشته بود، ایران همچنان کشوری با بالاترین تعداد سرانه اعدام باقی مانده است.

2017

ایران

سناد (ها)

Manuel for Lawyers

توسط Iran Human Rights (IHR), بر 1 ژانویه 2017


2017

گزارش علمی

ایران


جزئیات بیشتر مشاهده سند
 • نوع سند گزارش علمی
 • لیست کشورها ایران
 • لیست مضامینخودخواهانهدلبخواهي, از طرف کسي در دادگاه حاضر شدن نماينده حقوقي, بدار کشیدن, اعدام, کشور / پروفیل های منطقه ای,

مقاله (ها)

بخش اول از گزارش سالانه اعدام – دستکم ۷۵۳ اعدام در سال ۲۰۱۴

توسط Marion Gauer, بر 4 آوریل 2016

هشتمین گزارش سالانه اعدام سازمان حقوق بشر ایران نشان می‌دهد که در سال ۲۰۱۵ میلادی جمهوری اسلامی ایران یکی از سیاه‌ترین سال‌های عمرش را بر اساس تعداد اعدام‌ها داشته است. در این سال بطور متوسط هر روز بین ۲ تا ۳ نفر به دار آویخته شده‌اند. این موضوع با این حقیقت در تضاد است که سال ۲۰۱۵ سالی بود که جمهوری اسلامی ایران پس از سال‌ها انزوا، روابطش را با جامعه جهانی از طریق توافق هسته‌ای و رفع تحریم‌ها، ترمیم کرده است.

2016

ایران

مقاله (ها)

از ابتدای سال میلادی جاری تاکنون ۸۰۰ زندانی در ایران اعدام شده‌اند

توسط حقوق بشر ایران،, بر 13 اکتبر 2015

حقوق بشر ایران، ۱۶ مهر ۱۳۹۴: ۱۰ اکتبر (۱۸ مهر ماه) سال جاری برای سیزدهمین بار روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام در حالی برگزار می‌شود که «ائتلاف جهانی علیه مجازات اعدام» آن را به عنوان بالابردن آگاهی عمومی در خصوص مجازات مرگ برای جرائم مربوط به موادمخدر به منظور کاهش استفاده از آن نام گذاری کرده است.

2015

ایران

جرائم مواد مخدر

مقاله (ها)

ارش سالانه سازمان حقوق بشر ایران در خصوص – دستکم ۷۵۳ اعدام در سال ۲۰۱۴

توسط حقوق بشر ایران, بر 13 مارس 2015

گزارش پیش رو؛ اولین بخش از هفتمین گزارش سالانه سازمان حقوق بشر ایران در خصوص مجازات اعدام و ارزیابی چگونگی اجرای این مجازات در سال ۲۰۱۴ در جمهوری اسلامی ایران است که روز سه شنبه نوزدهم اسفند ماه در کنفرانس مطبوعاتی با حضور خبرنگاران در اسلو ارائه شد.

2015

ایران

سناد (ها)

مجازات اعدام و جرایم مربوط به مواد مخدر

توسط ائتلاف جهانی علیه مجازات اعدام / Abdorrahman Boroumand Foundation for the Promotion of Human Rights and Democracy in Iran, بر 1 ژانویه 2015


2015

گزارش سازمان های غیر دولتی

ایران


جزئیات بیشتر مشاهده سند
 • نوع سند گزارش سازمان های غیر دولتی
 • لیست کشورها ایران
 • لیست مضامینتخلف موادمخدري, اعدام, آمار,

مقاله (ها)

شش سازمان حقوق بشری: سازمان ملل کمک به اعدام‌های مربوط به مواد مخدر در ایران را قطع کند

توسط ائتلاف جهانی علیه مجازات اعدام, بر 17 دسامبر 2014

شش سازمان حقوق بشری از جمله سازمان حقوق بشر ایران در نامه‌ای به یوری فدوتو مدیر دفتر مبارزه با جرأیم و مواد مخدر سازمان ملل، خوستار قطع کمکهای مالی‌ این سازمان به حکومت ایران شدند. این نهاد سازمان ملل سالانه چندین میلیون دلار صرف پروژه‌های مبارزه با مواد مخدر در ایران کرده است. بر اساس گزارشی که سازمان رپریو اخیرا منتشر کرده است ارتباط مستقیمی‌ بین کمکهای مالی‌ سازمان ملل و تعداد اعدام‌های مربوط به مواد مخدر در ۱۰ سال گذشته در ایران وجود دارد.

2014

ایران

جرائم مواد مخدر

مقاله (ها)

بیانیه ائتلاف جهانی علیه مجازات مرگ در مورد حکم اعدام سهیل عربی: آزادی بیان جرم نیست

توسط ائتلاف جهانی علیه مجازات اعدام, بر 28 نوامبر 2014

سهیل عربی ، عکاس 30 ساله ایرانی، به اتهام ” توهین به پیامبر اسلام” در فیس بوک به اعدام محکوم شده و حکم اعدام وی توسط دیوان عالی کشور تایید شده است.ائتلاف جهانی علیه مجازات مرگ (WCADP) حکم اعدام آقای عربی را به شدت محکوم کرده و خواهان لغو بی درنگ آن از سوی مقامات ایران می باشد.

2014

ایران

مقاله (ها)

سازمان های غیر دولتی در مروری بر حقوق ایران، برای مقابله با مجازات اعدام به نیروهای دیگر می پیوندند

توسط Thomas Hubert, بر 30 اکتبر 2014

تعدادی از اعضای ائتلاف جهانی در میان سازمانهای غیر دولتی (NGO) می باشند. این اعضاء تلاشهای این سازمانها را جهت کمک به جامعه بین المللی برای تحت فشار قرار دادن ایران در مورد استفاده این کشور از مجازات اعدام، هماهنگ می نمایند.

2014

ایران

مقاله (ها)

ایران در هفته چهار مجرم نوجوان را اعدام می نماید

توسط ائتلاف جهانی علیه مجازات اعدام, بر 28 آوریل 2014

افزایش شمار زندانیان اعدام شده برای جرائمی که آنها قبل از سن 18 سالگی مرتکب شده اند، نقض آشکار تعهدات بین المللی ایران می باشد.

2014

ایران

نوجوانان

مقاله (ها)

درخواست اعضای ائتلاف جهانی جهت افزایش تحقیق و بررسی بین المللی ایران

توسط Thomas Hubert, بر 31 مارس 2014

از آنجا که گزارش سالانه جدید سازمان حقوق بشر ایران (IHR) و سازمان با یکدیگر علیه مجازات اعدام (ECPM) از افزایش تعداد اعدامها از زمان توسعه تعامل میان رئیس جمهور روحانی و غرب پرده می دارد، جامعه مدنی مصرانه از سازمان ملل می خواهد جهت تمدید حکم گزارشگر ویژه خود در ایران اقدام نماید.

2014

ایران

سناد (ها)

ایران: استفاده از مجازات اعدام در جرایم مربوط به موادمخدر بعنوان ابزاری برای کنترل سیاسیt

توسط تیمور الیاسی / گزارش حقوق بشر در ایران, بر 1 ژانویه 2014


2014

مقاله

ایران

en
جزئیات بیشتر مشاهده سند

حاکمیت در ایران برای دیکته کردن قوانین شان و سرکوب ملیت های قومی و اعضای گروه های مخالف، از مسئلۀ مواد مخدر استفاده می کند. هر زمان که با بحرانی داخلی یا خارجی مواجه شود، قوانین جدید و خشن تری بر علیه مواد مخدر و معتادان وضع می شوند و اعدام در ملأعام اعضای ملیت های قومی به طرز چشمگیری افزایش می یابد. دوره هایی از اعدام ها و قوانین مواد مخدر که در ادامه آمده است، این سیاست را به خوبی روشن می کند.

سناد (ها)

گزارش سالانه اعدام در ايران – سال ٢٠١٣ میلادی

توسط Ensemble contre la peine de mort (ECPM) / Iran Human Rights (IHR), بر 1 ژانویه 2014


گزارش سازمان های غیر دولتی

ایران

enfr
جزئیات بیشتر مشاهده سند

ششمين گزارش آمارى سازمان حقوق بشر ايران نشان مى دهد كه حكم اعدام چگونه در جمهورى اسلامى ايران اجرا مى شود. اين گزارش علاوه بر نشان دادن تعداد اعدام هاى اجرا شده در سال ۲۰۱۳ ، مقايسه آمارى اين ارقام نسبت به سالهاى پيش را نيز نشان مى دهد. مهمتر اينكه گزارش، نگاهى دارد به روند اعدام در ماه هاى پيش از انتخابات رياست جمهورى در ماه ژوئن ۲۰۱۳ نسبت به نيمه دوم سال (ماه هاى پس از اين انتخابات).

 • نوع سند گزارش سازمان های غیر دولتی
 • لیست کشورها ایران
 • لیست مضامینجوانان, زنان, اقليتهاي قومي, مذهب, محاکمه منصفانه, قوانین بین الملل, تخلفات داراي مجازات مرگ, شفافيت, تخلف موادمخدري, شکنجه, اتباع خارجه, بدار کشیدن, سنگسار, اعدام, آمار, کشور / پروفیل های منطقه ای,
 • زبانهای موجودAnnual report on the death penalty in Iran 2013Rapport annuel sur la peine de mort en iran 2013

مقاله (ها)

ائتلاف جهانی خواستار قرار دادن مساله‌ اعدام در صدر مذاكرات با ایران شد

توسط ائتلاف جهانی علیه مجازات اعدام, بر 4 نوامبر 2013

اعدامهای بی رویه ادامه دارد – سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و جامعه جهانی باید وضعیت مجازات مرگ را در صدر برنامه مذاكرات خود با ایران قرار دهند.

2013

ایران

رفتار و مجازات بی رحمانه ، غیرانسانی و تحقیرآمیز

محاکمه عادلانه

مقاله (ها)

ارتباط اعدام‌ها با تحولات سیاسی در ایران

توسط سازمان حقوق بشر ایران, بر 17 جولای 2013

پس از یک وقفه کوتاه در اعدام‌ها به مناسبت انتخابات ریاست جمهوری ۲۵ خرداد ماه، از روز ۳۰ خرداد حکومت ایران موج تازه‌ای از اعدام راا آغاز کرد.

2013

ایران

جرائم مواد مخدر

مقاله (ها)

«اعدام در ایران به جرم در اختیار داشتن کمتر از 50 گرم مواد مخدر»

توسط Thomas Hubert, بر 9 آوریل 2013

گزارش سالیانه منتشر شده توسط دو سازمان عضو ائتلاف جهانی از ایرانیان تبعیدی، استفاده نامتناسب از مجازات اعدام در ایران، عمدتا علیه مصرف کنندگان و قاچاقچیان مواد مخدر را افشا نمود.

2013

ایران

جرائم مواد مخدر

سناد (ها)

گزارش سالانھ مجازات اعدام در ایران سال ۲۱۰۲

توسط Iran Human Rights (IHR), بر 1 ژانویه 2013


2013

مقاله

ایران

enfrenfafr
جزئیات بیشتر مشاهده سند

گزارش قضایی با استفاده از مجازات اعدام در ایران در سال 2012 را محکوم کرد

مقاله (ها)

کمکهای مالی به ایران جهت عملیات مبارزه با مواد مخدر باید مسدود شوند

توسط Thomas Hubert, بر 27 نوامبر 2012

ائتلاف جهانی از اهدا کنندگان کمکهای مالی بین المللی می خواهد تا کمکهای خود به ایران جهت اجرای قوانین سوء استفاده گرانه اعدام به جرم مواد مخدر را متوقف نمایند.

2012

ایران

جرائم مواد مخدر

رفتار و مجازات بی رحمانه ، غیرانسانی و تحقیرآمیز

مقاله (ها)

بالاترین تعداد اعدام سالانه در بیش از ۱۱ سال

توسط حقوق بشر ایران, بر 13 مارس 2012

سازمان حقوق بشر ایران در هفته های گذشته گزارش سالانه اعدام در سال ۲۰۱۱

2012

ایران

جرائم مواد مخدر

زنان

نوجوانان

مقاله (ها)

ترس و وحشت از گسترش یافتن تعداد اعدام ها در ایران

بر 12 فوریه 2011

ایران 121 نفر را ظرف شش هفته بین 20 دسامبر 2010 تا 31 ژانویه 2011 به دار آویخت، بسیاری از آنها بعد از محاکمه های ناعادلانه و برای جرم هایی که منجر به مرگ کسی نشده بودند، اعدام شدند. در میان این اعدام شدگان، فعالان سیاسی و حقوق بشری وجود دارند.

2011

ایران

جرائم مواد مخدر

مهلت قانونی

نوجوانان

سناد (ها)

گزارش سالانه اعدام در ایرا سال ۱۱۲۲

توسط سازمان حقوق بشر ایران, بر 1 ژانویه 2011


2011

گزارش سازمان های غیر دولتی

ایران

enfafrenfr
جزئیات بیشتر مشاهده سند

موج اعدام ها در ایران کە پس از اعتراضات گسترده شهروندان بە نتیجە دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری درسال ۳۱٨٨ شمسی روند سریع تری بە خود گرفت، همچنان با حجم عظیمی در جریان است. با توجە بە گزارشحاضر، در سال ١١۳۳ میلادی آمار قربانیان مجازات مرگ از دهە ٠١ بە بعد، بیشترین تعداد اعدام سالانە را نشان می دهد. حکومت ایران هر سالە چند صد نفر از زندانیان را تحت عنوان مبارزە با حمل و نقل و یا خرید و فروش مواد مخدر، اعدام می کند

مقاله (ها)

کمپین سکینه در بین اعتراضات جهانی به اوج می رسد

بر 25 آگوست 2010

چیزی که در ابتدا با تلاشی برای نجات جان یک زن ایرانی محکوم به مرگ با سنگسار شروع شد ، در حال تبدیل شدن به یک حرکت جهانی برای دفاع از حقوق بشر و بر علیه مجازات مرگ می باشد.

2010

افکار عمومی

ایران

رفتار و مجازات بی رحمانه ، غیرانسانی و تحقیرآمیز

سناد (ها)

احکام سنگسار را لغو کنید

توسط کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران, بر 1 ژانویه 2010


2010

گزارش علمی

ایران


جزئیات بیشتر مشاهده سند

حکم صادره برای خانم آشتیانی در قوانین ایران به معنای کشته شدن با سنگ هایی متوسط است تا او با عذاب فراوان و به تدریج جان دهد. سکینه محمدی آشتیانی تا همین الآن هم بخاطر روابط نامشروع ۹۹ ضربه شلاق تحمل کرده است و دوباره برای همین رابطه نامشروع متهم به زنا شد که در قوانین ایران برای ان مجازات مرگ پیش بینی شده است. به گفته محمد مصطفایی وکیل وی در پرنده سکینه محمدی هیچ چیزی که توجیه کننده حکم زنا باشد وجود ندارد. عجز سکینه محمدی در درک زبان فارسی در دادگاه مانع دادرسی عادلانه بوده است . سکینه از اقوام آذربایجانی است و عاجز از فهمیدن زبان فارسی در دادگاه بوده است.

 • نوع سند گزارش علمی
 • لیست کشورها ایران
 • لیست مضامینشبکه ها,

سناد (ها)

همسر سعید ملک پور یکی‌ از متهمین پرونده موسوم به “مضلین ” در نامه‌ای به ریاست قوه قضأییه به شرح گوشه‌ای از آنچه بر همسرش رفته است پرداخته و با توجه به شواهد موجود و اظهارات همسرش مبنی بر اخذ اعترافات.

توسط جمعی از فعالان گروه انقلاب , بر 1 ژانویه 2010


گزارش علمی

ایران


جزئیات بیشتر مشاهده سند

همسر سعید ملک پور یکی‌ از متهمین پرونده موسوم به “مضلین ” در نامه‌ای به ریاست قوه قضأییه به شرح گوشه‌ای از آنچه بر همسرش رفته است پرداخته و با توجه به شواهد موجود و اظهارات همسرش مبنی بر اخذ اعترافات زیر شکنجه از وی درخواست کرده است تا دستور رسیدگی به موارد نقض قانون در پروندهٔ همسرش را صادر کند. گفتنی است قاضی مقیسه پیشاپیش به وکیل سعید ملک پورگفته است که حکم وی اعدام می‌باشد.

 • نوع سند گزارش علمی
 • لیست کشورها ایران
 • لیست مضامینشبکه ها,

سناد (ها)

سازمان حقوق بشر ایران: گزارش سالانه اعدام در سال میلادی ۲۰۱۰

توسط Iran Human Rights (IHR), بر 1 ژانویه 2010


گزارش سازمان های غیر دولتی

ایران

en
جزئیات بیشتر مشاهده سند

گزارش سالانه ۲۰۱۰ در شرایطی منتشر می شود که ایران با موج جدید اعدام ها روبروست. این تعداد اعدام از پایان دهه شصت در ایران بی سابقه بوده. بر طبق گزارش منابع رسمی ایران در ماه ژانویه هشتاد و پنج مورد اعدام در ایران صورت گرفته. حداقل سه تن از افراد اعدام شده در ارتباط با ناآرامی های بعد از انتخابات دستگیر شده بودند.گزارش سالانه نشان می دهد تعداد اعدام های صورت گرفته در ایران نسبت به سال گذشته‌ افزایش یافته است . میزان اعدامهای صورت گرفته در سال قبل احتمالا پس از اعدام های سیاسی دهه شصت (دهه هشتاد میلادی) بالاترین میزان اعدام های پس از انقلاب اسلامی است

سناد (ها)

ایران: مجازات اعدام سیاست دولتی ایجاد وحشت ـ ویژه نامه برای کنگره ی جهانی ضد مجازات اعدام

توسط بيژن بهاران / فدراسیون بین المللی حقوق بشر, بر 1 ژانویه 2010


گزارش سازمان های غیر دولتی

ایران

en
جزئیات بیشتر مشاهده سند

فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر در اردیبهشت 1388، یک گزارش جامع 60 صفحه ای در باره مجازات اعدام در جمهوری اسلامی در ایران منتشر کرد. این گزارش با عنوان « ایران: مجازات اعدام؛ سیاست دولتی ایجاد وحشت» جنبه¬های مختلف مجازات اعدام را مورد بررسی قرار داد، از جمله: چارچوب قانونی در داخل کشور، چارچوب حقوقی بین المللی، اعدام مجرمان نوجوان، اقلیت های مذهبی و قومی و روش¬های اعدام. بنا به گزارش، بیش از 20 عنوان کیفری در جمهوری اسلامی وجود دارد که مجازات آنها اعدام است و برخی از این عنوان ها دارای چندین عنوان فرعی هستند. اکثر این «جرائم» قطعا جزو «مهم ترین جنایت ها» به شمار نمی آیند. بعضی دیگر اصلا نباید «جرم» محسوب شوند. فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر تعدادی توصیه نیز به جمهوری اسلامی ایران و جامعه ی بین المللی ارائه کرد، از جمله این که با توجه به ایرادهای اساسی در مورد تضمین رسیدگی قضایی و محاکمه¬ی عادلانه اجرای حکم¬های اعدام فورا متوقف شود.