INDEXسناد (ها)

Poster Farsi 2023 – بیستمین روز جهانی علیهمجازات مرگ

بر 10 جولای 2023


2023

ائتلاف جهانی

مبارزات انتخاباتی

arenesfrruzh-hant
جزئیات بیشتر دانلود [ pdf - 49239 Ko ]

سناد (ها)

Poster Farsi 2022 – بیستمین روز جهانی علیهمجازات مرگ

توسط the World Coalition Against the Death Penalty, بر 8 جولای 2022


2022

ائتلاف جهانی

arenesfrruzh-hant
جزئیات بیشتر دانلود [ pdf - 19959 Ko ]

سناد (ها)

2021روز جهانی علیه مجازات مرگ

توسط World Coalition Against the Death Penalty, بر 10 ژوئن 2021


2021

مبارزات انتخاباتی

زنان

arenesfrruzh-hant
جزئیات بیشتر دانلود [ pdf - 8373 Ko ]

سناد (ها)

احکام مرگ و اعدامها۲۰۲۰سال

توسط Amnesty International, بر 26 می 2021


2021

گزارش سازمان های غیر دولتی

arenesfrru
جزئیات بیشتر مشاهده سند

ین گزارش در خصوص موارد صدور و اجرای حکم اعدام توسط دستگاه قضایی کشورها در دورهی ژانویه تا دسامبر 2۰2۰ است. همانند گزارشهای ساالنهی قبلی، اطالعات مندرج در این گزارش از منابع مختلف گردآوری شده است، از جمله: آمار رسمی، احکام قضایی، اطالعات کسبشده از افرادی که به اعدام محکوم شدهاند و خانوادهها و وکالیشان، گزارش های رسانهای و در مورد تعداد محدودی از کشورها، سایر نهادهای جامعهی مدنی. اطالعاتی که در این گزارش آمده تنها شامل موارد صدور و اجرای حکم اعدام و نیز سایر جهات استفاده از مجازات اعدام، مانند تخفیفها و معافیتها میشود که عفو بینالملل توانسته دربارهی آن ها اطالعات مستدل و موثق به دست آورد. در بسیاری از کشورها، دولتها اطالعاتی در خصوص به کارگیری مجازات اعدام منتشر نمی کنند. در چین و ویتنام، اطالعات مربوط به مجازات اعدام در ردیف اسرار حکومتی به شمار میرود و محرمانه محسوب میشود. در مورد بعضی از کشورها – بهویژه الئوس و کره شمالی )جمهوری دموکراتیک خلق کره( – با توجه به وضع محدودیتها از جانب حکومت، اطالعات اندکی در خصوص استفاده از مجازات اعدام در سال 2۰2۰ به دست آمد یا این که هیچ اطالعاتی در دسترس نب

سناد (ها)

گزارش ساالنه اعدام در ایران ۲۰۲۰

توسط Iran Human Rights (IHR), ECPM, بر 4 می 2021


2021

گزارش سازمان های غیر دولتی

ایران

en
جزئیات بیشتر مشاهده سند

سناد (ها)

گرارش جهانی : مجازات اعدام در سال 2019

بر 14 اکتبر 2020


2020

گزارش سازمان های غیر دولتی

arenesfrru
جزئیات بیشتر مشاهده سند

سناد (ها)

Poster – 17th World Day Against the Death Penalty (Persian)

توسط ائتلاف جهانی علیه مجازات اعدام, بر 8 سپتامبر 2020


محتوای چندرسانه ای

arenenenesfrruzh-hant
جزئیات بیشتر دانلود [ pdf - 45 Ko ]

سناد (ها)

گرارش جهانی : مجازات اعدام در سال 2018

توسط عفو بینالملل, بر 8 سپتامبر 2020


گزارش سازمان های غیر دولتی

arenesfrru
جزئیات بیشتر مشاهده سند

ارزیابی کلی سازمان عفو بینالملل از وضعیت مجازات اعدام در سال 2۰18 نشان میدهد که علیرغم اقدامات عقب گردانه در اندکی از کشورها، روند جهانی در جهت لغو این مجازات به غایت بی رحمانه، غیرانسانی و ترذیلی هم .چنان با شتاب ادامه دارد

سناد (ها)

پوستر – رد روز جهانی علیه مجازات اعدام 2018

توسط ائتلاف جهانی علیه مجازات اعدام, بر 8 سپتامبر 2020


محتوای چندرسانه ای


جزئیات بیشتر دانلود [ pdf - 2176 Ko ]

روز جهانی بر علیه مجازات مرگ2018 کرامت انسانی برای همه

  • نوع سند محتوای چندرسانه ای
  • لیست مضامینشرايط اعداميان بمرگ, پديده اعداميان,