NGO report

By Amnesty International / Anti-Death Penalty Asia Network, on 1 January 2020Энэхүү илтгэлийг боловсруулахдаа хэд хэдэн хэргийг тоймлон бичсэн ба тэдгээр нь цаазын ялыг хэрэгжүүлэхийн бодит аюулыг ил тодорхой харуулж байна.

  • Document type NGO report
  • Themes list Networks,Search