NGO report

Viêt Namese : Khả năng của Việt Nam gia nhập Nghị định thư tùy chọn thứ hai về bãi bỏ hình phạt tử hình theo Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị (ICCPR)

By European Union / United Nations Development Programme / Nguyen Thi Thanh Hai / Nguyen Van Hoan / Nguyen Minh Khue, on 8 September 2020Nghiên cứu này nhằm đánh giá khả năng Việt Nam phê chuẩn Nghị định thư không bắt buộc thứ hai đối với Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị (ICCPR) nhằm xóa bỏ án tử hình. Nó phân tích: (a) khung pháp lý quốc tế hiện hành và quá trình phát triển pháp lý để xóa bỏ án tử hình ở các quốc gia được chọn, (b) sự tương thích giữa các quy định hiện hành về án tử hình trong hệ thống pháp luật Việt Nam và Nghị định thư tùy chọn thứ hai của ICCPR và (c) đánh giá tính khả thi để bãi bỏ án tử hình ở Việt Nam.
Search